Lieferungen - 254373-2021

21/05/2021    S98

Slovensko-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2021/S 098-254373

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944569
Fax: +421 250944008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/239/order/430671
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430774
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1945
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špeciálne forenzné komparátory II

Referenčné číslo: SE-VO2-2021/002432
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je dodanie špeciálnych forenzných komparátorov pre potreby Kriminalistického a expertízneho ústavu

Ministerstva vnútra SR.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

Časť 1: Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu

Časť 2: Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť 3: Superprojekčná zostava

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 580 756.90 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

— Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

— Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

— Kuzmányho č. 8, Košice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie zostavy na digitálnu komparáciu daktyloskopických stôp a daktyloskopických odtlačkov

Prstov a dlaní (daktyloskopický digitálny komparátor) s riadiacou jednotkou - 4 sady.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 59 717.90 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
33168100 Endoskopy
38516000 Binokulárne mikroskopy pracujúce so zloženým svetlom
38518000 Mikroskopy so širokým zorným poľom, stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38518200 Stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38519000 Rôzne súčasti mikroskopov
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

— Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

— Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

— Kuzmányho č. 8, Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie prístrojových vybavení:

— Komparačný mikroskop pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 3 kusy

— Stereomikroskopy pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 6 kusov

— Videoendoskopy s príslušenstvom - 3 kusy

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 440 874.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Národného projektu SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Superprojekčná zostava

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie superprojekčnej zostavy na priestorovú antropologickú analýzu: 1 sada.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 165.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 zákona.

Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.

I

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona

§ 35 zákona v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. d) zákona.

Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Zúčastniť sa elektronickej aukcie (ďalej len EA) môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky spĺňajú podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom v oznámení o

Vyhlásení VO a v súťažných podkladoch a ktorých verejný obstarávateľ vyzval na účasť v EA prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v EA. Podrobné informácie o EA sú uvedené v prílohe č.4 SP.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/06/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/06/2021
Miestny čas: 13:30
Miesto:

Rokovacia miestnosť OVO SE MV SR, č.420.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda verejný obstarávateľ (VO)uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

2. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.

5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti VO oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

6. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila VO zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči VO spoločne a nerozdielne.

7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/05/2021