Supplies - 254385-2021

21/05/2021    S98

Romania-Bucharest: Protective gear

2021/S 098-254385

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Naţional de Neurologie și Boli Neurovasculare
National registration number: 7548010
Postal address: Str. Berceni nr. 10-12
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041914
Country: Romania
Contact person: Cinciu Irina
E-mail: aprovizionare.ibcv@gmail.com
Telephone: +40 213346463
Fax: +40 213346463
Internet address(es):
Main address: www.innbn-bucuresti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120391
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de protecție personal medical, pacienți

Reference number: 7548010/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitionare echipamente de protectie personal medical si pacienti conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 322 880.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șoseaua Berceni nr. 10-12, sector 4, Bucuresti – magazia INNBN.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionare conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul va fi exprimat în zile. Nu se va puncta suplimentar oferta care propune un termen mai mic de „1” zile lucrătoare. Termenul se calculează de la primirea comenzii ferme din partea autorităţii contractante sau conform clauzelor contractuale. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Documentele referitoare la lantul de aprovizionare reprezinta conditie de plata a contravalorii produselor livrate. Pe durata contractului conformitatea calitativa, cantitativa si de distributie va fi verificata pentru fiecare transa de produse livrata, iar pentru situatiile de neindeplinire a obligatiilor de catre contractant, autoritatea contractanta va aplica santiuni corespunzatoare, conform unei grile convenite si acceptate in prelabil de parti. Operatorul economic care asigura pentru ofertant serviciile de transport ale produselor, accesorii ale furnizarii, nu va fi considerat intermediar deoarece suntem in prezenta unei singure oferte si a unui singur transfer de proprietate asupra produselor, respectiv de la ofertant la autoritatea contractanta, transportatorul in cauza facturand catre ofertant doar serviciile de trasnport. / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta obligatorie. Operatorul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE – partea III de catre operatorii

economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza cate un DUAE distinct pentru fiecare ofertant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se recomanda consultarea ghidului de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,

trebuie sa fie prezentate in mod obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc. Documente:

— cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de

decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— cazierul judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor;

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare.

Daca ofertantul a fost în relatie contractuala cu autoritatea contractanta, iar operatorul economic si-a încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achizitii publice si autoritatea contractanta a fost pusa în situatia de a rezilia contractul sau acordul-cadru, emitand in acest sens un document constatator ramas definitiv, acest lucru atrage excluderea din procedura de atribuire a acestui operator economic dupa analiza comisiei de evaluare, daca acest document constatator reflecta îndeplinirea conditiilor cumulative prevazute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie în autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt:

— manager – dr. Corneliu Toader;

— director financiar-contabil – ec. Ligia Zamfira;

— consilier juridic – Danut Ionescu;

— ref. spec. – Irina Cinciu;

— medic sef Sectie neurochirurgie – dr. Radoi Mugurel;

— as. sef Nch – Catalina Stan;

— as. sef ATI – Ileana Mitrica;

— as. sef NL – Viorica Nemes;

— as. coord. ATI – Claudia Stefanescu.

Note: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Cerinta nr. 2. Certificate de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate (ANAF) care au calitatea de creditor bugetar. Cerinta obligatorie: DUAE completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea in termen de valabilitate la data prezentarii, a certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte lipsa

datoriilor restante la momentul depunerii acestuia cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat.

Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.

DUAE poate fi uploadat si vizualizat prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/tools/espd

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident.

Note: dupa completarea DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, operatorii economici vor fi obligati sa prezinte la solicitarea autoritatii contractante documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni care se pot incarca prin scanarea urmatoarelor tipuri de forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si stampilat. Fisierele scanate vor fi semnate electronic. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Cerinta nr. 3. Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatile locale. Cerinta obligatorie: DUAE completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea in termen de valabilitate la data prezentarii, a certificatului eliberat de autoritatile locale din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de local. Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. DUAE poate fi uploadat si vizualizat prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/tools/espd

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile,atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident. Note: dupa completarea DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, operatorii economici vor fi obligati sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni care se pot incarca prin scanarea urmatoarelor tipuri de forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si

stampilat. Fisierele scanate vor fi semnate electronic. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in

Clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o Imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Cerinta nr. 2. Certificate de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate (ANAF) care au calitatea de creditor bugetar. Cerinta obligatorie: DUAE completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea in termen de valabilitate la data prezentarii, a certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat.

Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.

DUAE poate fi uploadat si vizualizat prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/tools/espd

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident.

Note: dupa completarea DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, operatorii economici vor fi obligati sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni care se pot inc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Specificati cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Referitor la asociere: avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative pot fi: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii trei ani)

sa depuna mostre pentru fiecare produs ofertat, in ambalajul original in care urmeaza a fi livrat produsul, fiecare produs fiind etichetat cu numele firmei, numarul lotului si denumirea acestuia. Oferta oricarui participant care nu depune mostre conform solicitarilor din caietul de sarcini, la sediul autoritatii contractante pana la data-limita de incarcare a ofertelor, va fi considerata neconforma si va fi descalificata. Mostrele sa fie in termen de garantie, care sa fie prevazut pe ambalaj. Mostrele vor ramane, cu titlu gratuit, la autoritata contractanta. Se va depune adresa inregistrata la sediul autoritatii contractante.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2021