Diensten - 254387-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Abonnementsdiensten

2020/S 105-254387

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_81308963
Postadres: Arany János utca 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1051
Land: Hongarije
Contactpersoon: Urbán Katalin
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Telefoon: +36 14116325
Fax: +36 17996690
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mtak.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.mtak.hu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Referentienummer: EKR000276412020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ProQuest Central

A multidiszciplináris adatbázis 30 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 22 000 folyóiratanyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 200 000 disszertációtés 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz.

A ProQuest Central kiemelten szolgáltatja a közgazdaság-tudomány, orvostudomány, társadalomtudomány,pedagógia, bölcsészettudomány szakirodalmát több nemzetközileg elismert tudományos kiadótól.

Alexander Street

Az Alexander Street adatbázis beszerzése egy újszerű lehetőséget nyújt a felsőoktatási és a kutatói közösség számára a fokozatosan bővülő tudományos audiovizuális tartalmak felhasználására. Az egyes adatbáziscsomagokban több ezer órányi audiovizuális dokumentum (zenei, előadóművészeti és oktatási videók)érhetők el.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 304.00 USD
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ProQuest adatbázisok

ProQuest Central

A multidiszciplináris adatbázis 30 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 22 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 200 000 disszertációt és 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz.

A ProQuest Central kiemelten szolgáltatja a közgazdaság-tudomány, orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, bölcsészettudomány szakirodalmát több nemzetközileg elismert tudományos kiadótól.

Az adatbázis-felület kínálta keresési lehetőségek segítenek eligazodni a szakirodalomban, támogatják a hivatkozások exportálását, a tanulmányok PDF-formában való letöltését és a keresések elmentését és keresési figyelmeztetések beállítását.

Alexander Street

Az Alexander Street adatbázis beszerzése egy újszerű lehetőséget nyújt a felsőoktatási és a kutatói közösség számára a fokozatosan bővülő tudományos audiovizuális tartalmak felhasználására. Az egyes adatbáziscsomagokban többezer órányi audiovizuális dokumentum (zenei, előadóművészeti és oktatási videók) érhetők el.

Az adott kollekciók tematikusan csoportosítottak, úgymint előadóművészethez kapcsolódó videók (színház- tánc- és más előadóművészetek) és oktatási videók (társadalomtudományi, bölcsésztudományi, közgazdasági, agrártudományi stb). Ennek megfelelően az egyes intézmények előfizethetnek csak a számukra hasznos csomagra.

Az adatbázis minden tartalmához letölthető MARC rekord és teljesen integrálható a különböző többforrású kereső szolgáltatásokba (Summon, EDS, Primo, WorldCat stb). Az adatbázis használatáról COUNTER és SUSHI szabványoknak megfelelő használati statisztikákat biztosít a szolgáltató. A felvételek el vannak látva metaadatokkal, felirattal és további információkkal. Elsősorban a felsőoktatásban hasznosíthatók jól a videóanyagok. Minden tétel közvetlenül megosztható egy hallgatói csoporttal, vagy akár minden hallgatóval egy évfolyamon.

Az Alexander Street adatbázis a tudományos tartalmakat olyan újszerű módon szolgáltatja, mely innovatív módon célozza meg a fiatalabb generációt.

Jogosult felhasználók listája 2020-ban:

ProQuest Central

1 Budapesti Gazdasági Egyetem

2 Eötvös Loránd Tudományegyetem

3 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

4 IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola

5 Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

6 Miskolci Egyetem

7 Neumann János Egyetem

8 Óbudai Egyetem

9 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

10 Pécsi Tudományegyetem

11 Semmelweis Egyetem

12 Testnevelési Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Academic Video Online: Premium

1 Budapesti Corvinus Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Art and Architecture in Video + Education in Video Vol.1

1 Neumann János Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Veterinary Education in Video

1 Debreceni Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Art and Architecture in Video + Fashion Studies Online

1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-222946
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proquest LLC
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_84357702
Postadres: E. Eisenhower Parkway 789
Plaats: Ann Arbor
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: MI-48106
Land: Verenigde Staten
E-mail: liliana.muraru@proquest.com
Telefoon: +44 7931224945
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 896.00 USD
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 304.00 USD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 392 053 855

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020