TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254397-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede 

Polonia-Poznań: Productos lácteos

2018/S 112-254397

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Bukowska 34
Poznań
60-811
Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień Publicznych
Correo electrónico: 14wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261577204
Código NUTS: PL41

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.14wog.wp.mil.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.14wog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.14wog.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich

II.1.2)Código CPV principal
15500000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich.

Dowóz przedmiotu zamówienia odbędzie się ubezpieczonym transportem do magazynów zamawiającego - na wyłączny koszt i ryzyko wykonawcy.

Miejsca dostawy:

60-628 Poznań ul Wojska Polskiego 86/90

60-811 Poznań ul. Bukowska 34

62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa 1

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
07/10/2018

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca musi posiadać.

Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Lub.

Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Lub.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730);

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi potwierdzić, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i których każda z dostaw odpowiada wartościom brutto podanym poniżej:

200 000 PLN brutto - minimum 1 dostawa.

Oraz wykonali te dostawy w sposób należyty.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
07/10/2018

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018