Diensten - 254397-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Farsta: Diensten voor ontwikkeling van beveiligingssoftware

2020/S 105-254397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholms stad, Äldreförvaltningen
Nationaal identificatienummer: 212000-0142
Postadres: Storforsplan 36
Plaats: Farsta
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 123 47
Land: Zweden
Contactpersoon: Ulf Johansson
E-mail: ulf.johansson@stockholm.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.start.stockholm.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plattform larmmottagning 2020

Referentienummer: 2.3.3-192/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212730 Diensten voor ontwikkeling van beveiligingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inbjudan

Stockholms stad genom dess äldrenämnd, Stockholms Trygghetsjour, nedan kallad STJ, inbjuder er att lämna anbud på plattform för larmmottagning enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor. Upphandlingen administreras av stadens serviceförvaltning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000 Speciale software voor de industrie
48220000 Software voor internet en intranet
48510000 Communicatiesoftware
72220000 Systeem- en technisch advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inbjudan

Stockholms stad genom dess äldrenämnd, Stockholms Trygghetsjour, nedan kallad STJ, inbjuder er att lämna anbud på plattform för larmmottagning enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor. Upphandlingen administreras av stadens serviceförvaltning.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-048523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Inga anbud gick till anbudsutvärdering.

Visma annons: https://opic.com/id/aflwygvfdr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020