Diensten - 254400-2020

02/06/2020    S105

Finland-Kotka: Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten

2020/S 105-254400

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kotkan kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0160225-7
Postadres: PL 205
Plaats: Kotka
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-48101
Land: Finland
E-mail: hankintasuunnittelu@kotka.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kotka.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haminan kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0242496-6
Plaats: Hamina
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@hamina.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hamina.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miehikkälän kunta
Nationaal identificatienummer: 0162675-0
Plaats: Miehikkälä
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@miehikkala.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.miehikkala.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pyhtään kunta
Nationaal identificatienummer: 0162798-0
Plaats: Siltakylä
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@pyhtaa.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pyhtaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Virolahden kunta
Nationaal identificatienummer: 0207033-6
Plaats: Virolahti
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@virolahti.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.virolahti.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seudulliset elinkeino-, matkailu- ja edunvalvontapalvelut sekä seutuyhteistyön hallintopalvelut (Etelä-Kymenlaakso)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75112000 Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien muodostama hankintarengas pyysi ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on hankkia laadukasta ja ammattitaitoista palvelua, jonka avulla toteutetaan hankintarenkaan jäsenten elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä tuetaan Etelä-Kymenlaakson seudullista elinvoimaa.

Hankittavat seudulliset palvelukokonaisuudet ovat:

– Elinkeinopalvelut

– Matkailupalvelut

– Edunvalvontapalvelut

– Seutuyhteistyön hallintopalvelut.

Hankinta toteutettiin hankintalain 21 §:n mukaisena muuna yhteishankintana, jossa hankintayksiköt sopivat yksittäisen hankinnan toteuttamisesta yhdessä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta toteutettiin hankintalain 36 §:n mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Hankintamenettelyn lopputuloksena hankintarengas valitsi yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen.

Alustava kuvaus hankinnan kohteena olevista palveluista sekä muuta alustavaa tarjouspyyntömateriaalia oli osallistumishakemuspyynnön liitteenä. Näiden liitteiden sisältö voi muuttua ja tarkentua neuvotteluiden perusteella sillä rajoituksella, että valitun sopimuskumppanin on toteutettava vähintään kaikki palvelunkuvauksissa ylätasolla listatut palvelut.

Sopimusluonnos liitteineen oli myös neuvottelujen kohteena, joten siihen tehtiin muutoksia menettelyn aikana. Tarjoajan tuli sitoutua vasta lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Määräaikaisen 48 kuukauden sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-298653
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Seudulliset elinkeino-, matkailu- ja edunvalvontapalvelut sekä seutuyhteistyön hallintopalvelut (Etelä-Kymenlaakso)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cursor Oy
Nationaal identificatienummer: FI07271786
Postadres: Kyminlinnantie 6
Plaats: Kotka
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-48600
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020