Diensten - 254405-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Ontwikkeling van software

2020/S 105-254405

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviciul de Protecție și Pază – UM 0149 F București
Nationaal identificatienummer: 4283635
Postadres: Bulevardul Geniului nr. 42B
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060117
Land: Roemenië
Contactpersoon: Nicolae Dinuta
E-mail: david.cristian@spp.ro
Telefoon: +40 214081046
Fax: +40 213122649

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spp.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de servicii de dezvoltare de software pentru dezvoltarea capabilităților tehnice necesare în procesul de recrutare, selecție, evaluare și formare a personalului, în cadrul proiectului POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protecție și Pază din cadrul Programului Operațional C [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 4283635/2020/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72262000 Ontwikkeling van software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contractul are ca obiect achiziţia de servicii de dezvoltare a unor solutii software destinate implementarii la nivelul instituției a unui sistem modern de management al resurselor umane, bazat pe instrumente unitare și moderne care să asigure adaptarea și optimizarea proceselor de selecție, recrutare, evaluare și formare a personalului, in cadrul proiectului POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază din cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativă (POCA).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 847 651.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de dezvoltare platformă de evaluare prin simulare, a performanțelor profesionale privind depistarea dispozitivelor explozive improvizate, dirijarea unui robot de intervenție pirotehnică pentru intervenție și neutralizarea mijloacelor periculoase

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Platforma se compune din:

A) solutie software de evaluare a performantelor profesionale, privind depistarea dispozitivelor explozive improvizate, dirijarea unui robot de interventie pirotehnica pentru intervenție si neutralizarea mijloacelor periculoase, prin simularea unor spații virtuale complexe, în care pot fi plasate diferite tipuri obiecte periculoase/dispozitive explozive;

B) echipamente:

— complet robot de interventie pirotehnica, cu consola de comanda si accesorii.

Nota: valoarea estimata fara TVA a software-ului este de 1 700 000 RON, iar a robotului este de 504 201,68 RON. Ofertele care nu se incadreaza in aceste valori vor fi respinse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilitatea solutiei software de a comunica cu camere 3D – 360 de grade. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Facilitatea consolei completului robot de a comunica cu solutia software. / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Robotul ofertat include senzor de detectie CBRN. / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază, finanțat prin Programul Operational Capacitatea Administrativă (POCA), Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cod proiect: 129745.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se deruleaza in cadrul activitatii 4.1 a proiectului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de dezvoltare bibliotecă electronică cu trasee rutiere modelate digital, din București și teritoriul național, pentru evaluarea personalului cu privire la abilitățile de conducere a autovehiculelor prin intermediul simulatoarelor

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia consta in dezvoltarea unei biblioteci de modele 3D de drumuri care, la final, trebuie sa simuleze o retea stradala de 200 km.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Diversitatea tipologica de autovehicule ofertate suplimentar celor solicitate prin caietul de sarcini, ca cerinta minima. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul in care ofertantul poate livra primii 20 km din lungimea retelei de strazi. / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază, finanțat prin Programul Operational Capacitatea Administrativă (POCA), Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cod proiect: 129745.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se deruleaza in cadrul activitatii 4.1 a proiectului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de dezvoltare a unei soluții pentru evaluarea psihologică a individului, folosind tehnologii de imersiune în realitatea virtuală

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
18424000 Handschoenen
30213100 Draagbare computers
32321200 Audiovisuele uitrusting
35125110 Biometrische sensoren
37441100 Loopbanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutia se compune din:

A) software pentru evaluarea psihologica a individului, folosind tehnologii de imersiune în realitatea virtuală – 1 buc.;

B) echipamente:

— kit dispozitive hardware de tip ochelari VR, senzori de pozitionare si interactiune – 2 buc.;

— statie de lucru de tip laptop, cu performante extinse de prelucrare grafica – 2 buc.;

— echipament de tip senzori pentru monitorizarea de la distanta a parametrilor fiziologici – 2 buc.;

— dispozitiv de tip manusa haptica pentru interacțiunea cu obiectele din mediul virtual – 1 buc.;

— echipament de tip banda de mers omnidirectionala, pentru simularea deplasarii persoanei evaluate în mediul virtual – 1 buc.

Nota: valoarea estimata fara TVA a software-ului este de 3 000 000 RON, iar a ehipamentelor este de 100 072,27 RON. Ofertele care nu se incadreaza in aceste valori vor fi respinse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Numarul de obiecte distincte din librarie ofertate suplimentar. / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilitatea inserarii de obiecte. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilitatea simularii a cel putin patru emotii dintre urmatoarele: fericire, tristete, furie, surpriza, frica, dezgust si dispret. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilitatea atasarii de comenzi vocale obiectelor umane din librarie. / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază, finanțat prin Programul Operational Capacitatea Administrativă (POCA), Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cod proiect: 129745.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se deruleaza in cadrul activitatii 4.1.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii pentru dezvoltarea unei soluții de pregătire și evaluare a cunoștintelor în domeniul securității cibernetice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia consta in dezvoltarea unui software destinat creeri unei platforme capabile sa asigure verificarea din punct de vedere practic a nivelului culturii de securitate al personalului.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se va evalua nivelul de particularizare al noilor scenarii generate de către beneficiar: numărul de pași necesari generării unui scenariu, ținând cont de numărul de elemente componente ale scenariului, extrase din matricea MITRE ATT&CK (un pas este definit ca apăsarea unui buton, deschiderea unui meniu sau drag-and-drop al unui element dintr-o listă). / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Evaluarea scenariilor (clasificate dupa nivelul de dificultate in trei categorii). / Weging: 45
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul POLISE – Implementarea de politici și instrumente moderne pentru selecția și evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie și Pază, finanțat prin Programul Operational Capacitatea Administrativă (POCA), Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cod proiect: 129745.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia face parte din activitatea 4.1 a proiectului.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 028-064670
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N 1484
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicii de dezvoltare platformă de evaluare prin simulare, a performanțelor profesionale privind depistarea dispozitivelor explozive improvizate, dirijarea unui robot de intervenție pirotehnică pentru intervenție și neutralizarea mijloacelor periculoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Optoelectronica 2001
Nationaal identificatienummer: RO 13418839
Postadres: Str. Atomiștilor nr. 409
Plaats: Măgurele
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077125
Land: Roemenië
E-mail: dorina.romila@optoel.ro
Telefoon: +4 0748773064
Fax: +40 4574204

Internetadres: www.optoel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 204 201.68 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 182 201.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N 1699
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicii de dezvoltare a unei soluții pentru evaluarea psihologică a individului, folosind tehnologii de imersiune în realitatea virtuală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Evolve Media
Nationaal identificatienummer: RO 24790179
Postadres: Str. Nicolina nr. 93
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700711
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@EVOLVE-MEDIA.RO
Telefoon: +40 745333272
Fax: +40 232216677
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 100 072.27 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 665 450.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020