Diensten - 254410-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Esbjerg: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2020/S 105-254410

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Esbjerg Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189803
Postadres: Torvegade 74
Plaats: Esbjerg
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Postcode: 6700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefoon: +45 76161448

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.esbjergkommune.dk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af kørsel af handicappede børn og børn med særlige behov

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører levering af kørsel af følgende borgergrupper:

- Handicappede børn – jf. servicelovens § 41 og 52

- Børn med særlige behov – jf. servicelovens § 52.

Der er tale om individuelt tilrettelagt kørsel ud fra den enkelte borgers behov. Disse behov kræver yderst fleksibel kørsel, da det er forældrene/ de pårørende selv, der aftaler kørselstidspunkter med leverandøren, ligesom afbud meget tæt på kørselstidspunktet må forventes i enkelte tilfælde, grundet borgerens handicap/ situation. Der betales ikke for kørsel ved afbud, hvor afbuddet sker inden køretøjet er sendt af sted efter borgeren.

Der skal ske samkørsel med borgere i hver af de ovennævnte borgerområder, hvor det er muligt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
60100000 Wegvervoersdiensten
60120000 Taxidiensten
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esbjerg Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet vedrører levering af kørsel af følgende borgergrupper:

- Handicappede børn – jf. servicelovens § 41 og 52

- Børn med særlige behov – jf. servicelovens § 52.

Kørslen skal ske til samtlige af ordregivers enheder og institutioner. Det er dog hovedsageligt familie-området, som er ansvarlig af kørsel af de i udbuddet omhandlede områder.

Der er tale om individuelt tilrettelagt kørsel ud fra den enkelte borgers behov. Disse behov kræver yderst fleksibel kørsel, da det er forældrene/ de pårørende selv, der aftaler kørselstidspunkter med leverandøren, ligesom afbud meget tæt på kørselstidspunktet må forventes i enkelte tilfælde, grundet borgerens handicap/ situation. Der betales ikke for kørsel ved afbud, hvor afbuddet sker inden køretøjet er sendt af sted efter borgeren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 75
Kostencriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-201941
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aftalens volumen forventes at være mellem 5,4 og 6,5 mio. DKK salmlet set. Intervallet skyldes, at ordregiver ikke kan hverken vide eller styre hvor mange børn, der får kørselsbehov jf. de udbudte kørselsområder.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation for udvælgelseskriterierne:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere

- Teknisk eller faglig formåen: Dokumentation for bevilling samt dokumentation på forsikring

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.4: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020