Diensten - 254414-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Linköping: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 105-254414

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Östergötland
Nationaal identificatienummer: 232100-0040
Postadres: CVU Upphandling
Plaats: Linköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 581 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Caroline Haag
E-mail: caroline.haag@regionostergotland.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lio.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fastighetsdrift och verksamhetsanknutna tjänster

Referentienummer: UC-2018-111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entreprenad avseende fastighetsteknisk drift och verksamhetsanknutna tjänster

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
45330000 Loodgieterswerk
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
50510000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers
50532400 Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
98341130 Portiersdiensten
98341140 Huismeesterdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entreprenad avseende fastighetsteknisk drift och verksamhetsanknutna tjänster

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180895
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Domstolsvgörande

Visma annons: https://opic.com/id/afsetubzlg

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020