Diensten - 254414-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Linköping: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 105-254414

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Östergötland
Nationaal identificatienummer: 232100-0040
Postadres: CVU Upphandling
Plaats: Linköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 581 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Caroline Haag
E-mail: caroline.haag@regionostergotland.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lio.se

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fastighetsdrift och verksamhetsanknutna tjänster

Referentienummer: UC-2018-111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
45330000 Loodgieterswerk
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
50510000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers
50532400 Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
98341130 Portiersdiensten
98341140 Huismeesterdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180895

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020