TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254423-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Birkerød: Equipo individual

2018/S 112-254423

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Beredskabsstyrelsen
52990319
Datavej 16
Birkerød
3460
Dinamarca
Persona de contacto: Peter Hilliger Petersen
Correo electrónico: phpe@brs.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/87117687.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.beredskabsstyrelsen.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/87117687.aspx
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dinamarca
Correo electrónico: support.dk@mercell.com
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/87117687.aspx

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/87117687.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af kemilkalieindsatsdragter

Número de referencia: 2018/001679
II.1.2)Código CPV principal
35810000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af kemikalieindsatsdragter - type 1A-ET jf.EN 943-1:2015 og type 1B-ET jf.EN 943-1:2015 inklusiv støvler og handsker - til det danske redningsberedskab.

Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 1 - Kemikalieindsatsdragt type 1A-ET jf.EN 943-1:2015

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18130000
18410000
35810000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK
II.2.4)Descripción del contrato:

Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af kemikalieindsatsdragter - type 1A-ET jf.EN 943-1:2015 inklusiv støvler og handsker - til det danske redningsberedskab.

Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Den udbudte rammeaftale træder i kraft ved underskriften og er gældende i 2 år fra denne dato. Endvidere har Ordregiver en option på forlængelse i 2 x 12 måneder. Såfremt Beredskabsstyrelsen ønsker at gøre brug af denne option, skal dette meddeles leverandøren senest 3 måneder før aftalens udløb.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Beredskabsstyrelsen ønsker om muligt en øvelsesdragt i et andet og billigere materiale end den skarpe KID. Øvelsesdragten skal ikke være overholde ovenstående krav, men udelukkende kunne benyttes til øvelse. Øvelsesdragtens formål er at simulere iklædning af dragten.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 2 - Kemikalieindsatsdragt type 1B-ET jf.EN 943-2:2015

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18130000
18410000
35810000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK
II.2.4)Descripción del contrato:

Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftaler på levering af kemikalieindsatsdragter - type 1A-ET jf.EN 943-2:2015 inklusiv støvler og handsker - til det danske redningsberedskab.

Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Den udbudte rammeaftale træder i kraft ved underskriften og er gældende i 2 år fra denne dato. Endvidere har Ordregiver en option på forlængelse i 2 x 12 måneder. Såfremt Beredskabsstyrelsen ønsker at gøre brug af denne option, skal dette meddeles leverandøren senest 3 måneder før aftalens udløb.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Beredskabsstyrelsen ønsker om muligt en øvelsesdragt i et andet og billigere materiale end den skarpe KID. Øvelsesdragten skal ikke være overholde ovenstående krav, men udelukkende kunne benyttes til øvelse. Øvelsesdragtens formål er at simulere iklædning af dragten.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 13:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Om ca. 4 år.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Det er Beredskabsstyrelsen der forestår, og gennemfører udbuddet på alle rekvirenters vegne, og er den ordregivende myndighed.

Beredskabsstyrelsen og alle andre myndigheder under Forsvarsministeriet er oprindelige parter på aftalen og kan rekvirere på rammeaftalen.

De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der positivt har bekræftet over for Beredskabsstyrelsen, at de ønsker at være rekvirenter på rammeaftaler udbudt af Beredskabsstyrelsen, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan rekvirere på denne rammeaftale. De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber, der har bekræftet, at de ønsker at være rekvirenter, er vedlagt som bilag 4. Rekvirenter vil selvstændig skulle afgive ordre på aftalen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018