Diensten - 254424-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-San Bartolomé de Tirajana: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 105-254424

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Nationaal identificatienummer: P3502000G
Postadres: Plaza de Timanfaya, 1, San Fernando de Maspalomas
Plaats: San Bartolomé de Tirajana
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35100
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
E-mail: contratacion@maspalomas.com
Telefoon: +34 928723400
Fax: +34 928721207

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.maspalomas.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria de trabajo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Referentienummer: 20/2018 SERVICIOS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria de trabajo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 55 258.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vehículos de emergencia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
50112000 Reparatie en onderhoud van auto's
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
50115000 Reparatie en onderhoud van motorfietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de emergencia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-335225
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Vehículos de emergencia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radical Custom Performance, S. L.
Plaats: San Bartolomé de Tirajana
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 247 887.31 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 258.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La composición de los miembros de la Mesa de Contratación recogidos en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ha modificado, habiéndose publicado la nueva composición en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 84 de fecha 12.7.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Tomás Miller, 38
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928578124
Fax: +34 928578127

Internetadres: http://maspalomas.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Plaats: Plaza Timanfaya, s/n, San Fernando de Maspalomas
Postcode: 35100
Land: Spanje
E-mail: calvarez@maspalomas.com
Telefoon: +34 928723400
Fax: +34 928721207

Internetadres: https://www.maspalomas.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020