Diensten - 254427-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Huelva: Reiniging van gebouwen

2020/S 105-254427

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TGSS – Dirección Provincial de Huelva
Nationaal identificatienummer: Q2119002J
Postadres: C/ Puerto, 50
Plaats: Huelva
NUTS-code: ES615 Huelva
Postcode: 21001
Land: Spanje
Contactpersoon: TGSS – Dirección Provincial de Huelva
E-mail: correo.tgss-huelva.secretaria@seg-social.es
Telefoon: +34 959492500
Fax: +34 959492537
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SRDWFtADeXAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación

Referentienummer: 21-2/PA-02/20TG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 172 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
Voornaamste plaats van uitvoering:

Según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. C/ San José, 1 y 3, 21002 Huelva.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Estudio edificios / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Informe mensual del servicio / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejora condiciones salariales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-609754
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21-2/PA-02/20TG
Benaming:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aurum Servicios Integrales, S. A.
Nationaal identificatienummer: A84809565
Postadres: C/ Isaac Peral, 24, Polígono Industrial La Mejostilla
Plaats: Cáceres
NUTS-code: ES432 Cáceres
Postcode: 10004
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 783.95 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020