TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254431-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Electricidad

2018/S 112-254431

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa
Polonia
Persona de contacto: Edyta Kosowska
Teléfono: +48 618561609
Correo electrónico: edyta.kialka-kosowska@kowr.gov.pl
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.kowr.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.kowr.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarowanie nieruchomościmi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Número de referencia: POZ.WOP.260.40.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
65310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wielkopolska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Bierzglin 27, 62-302 Września,

2. Błażejewko, 62-035 Kórnik, "Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wo-44265",

3. Brodnica 27, 63-112 Brodnica,

4. Broniszewo 6, 62-302 Węgierki,

5. Drzązgowo 2, 62-024 Kostrzyn,

6. Gniezno, ul Powstańców Wlkp. 22 62-200 Gniezno,

7. Godurowo 4/1, Obiekt Niemieszkalny, 63-820 Piaski,

8. Gołaszyn 62, 63-940 Bojanowo,

9. Gorzewo 2/a, 64-630 Ryczywół,

10. Górka 49, 64-600 Oborniki (Lokal),

11. Kuczyna 15, 63-840 Krobia, Wo-5254 Mieszalnia Pasz,

12. Łęka Wielka, 63-805 Łęka Mała,

13. Międzychód 16, 63-140 Dolsk,

14. Murzynowo Kościelne 56, 63-014 Dominowo,

15. Objezierze, 64-600 Oborniki (Lokal 1: Przedsiębiorstwo Rolne Terra Bovis Sp. z o. o.),

16. Objezierze, 64-600 Oborniki (Lokal 2 Ochr.: Przedsiębiorstwo Rolne Terra Bovis Sp. z o. o.),

17. Pietronki 3 Zespół Pałac-parkowy w Chodzieży, 64-800 Chodzież,

18. Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, Szgz W Pile,

19. Potarzyca 47, 63-840 Krobia,

20. Poznań, ul Naramowicka 169c/8 61-619 Poznań,

21. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, Kowr Ot Poznań,

22. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, Kowr Ot Poznań,

23. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, Kowr Ot Poznań,

24. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, Kowr Ot Poznań,

25. Poznań, ul. Karpia 9, 61-619 Poznań,

26. Poznań, ul. Przepadek 10, 61-711 Poznań,

27. Pudliszki, ul. Fabryczna, 63-842 Krobia (Rafał Krawczyk Gr, Dz.356/2),

28. Roszkowo 1, 62-085 Skoki,

29. Roszkówko 1, 63-910 Miejska Górka,

30. Skoraczew, 63-040 Nowe Miasto Nad Wartą,

31. Sokołowo, ul. Szlachecka, 62-300 Września,

32. Stare Bojanowo, ul. Główna 21, 64-030 Śmigiel, Zsgz W Starym Bojanowie,

33. Środa Wlkp., ul Daszyńskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska,

34. Węgierskie, 62-025 Kostrzyn,

35. Wiatrowo, 62-100 Wągrowiec (Wiatrowo - Pałac Dz. 111/9, Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec),

36. Witoldowo 1, 63-800 Gostyń,

37. Wydawy 2, 64-125 Poniec,

38. Wydawy 3, 64-125 Poniec,

39. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia,

40. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia,

41. Ziółkowo 41, 63-840 Krobia,

42. Żakowo 32, 64-111 Lipno.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
65310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wielkopolska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Konin, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, SZGZ w Koninie,

2. Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, SZGZ w Przygodzicach,

3. Wiśniewa, dz. 281/84, 62-550 Wilczyn,

4. Wszołów 27, 63-322 Gołuchów,

5. Wszołów 28, 63-322 Gołuchów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy:

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

lub

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;

2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia cząstkowego prowadzonym w oparciu o zawarte umowy ramowe, w celach związanych z realizacją obowiązków KOWR jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełna treść klauzuli informacyjnej dot. RODO znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018