TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254434-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Tóner para faxes e impresoras láser

2018/S 112-254434

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Romania
Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1
Bucureşti
010026
Rumania
Persona de contacto: Gabriela Gagiu
Teléfono: +40 213158556
Correo electrónico: gabriela.gagiu@mmuncii.gov.ro, licitatii@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213145294
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mmuncii.gov.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare de tonere și consumabile pentru multifuncționale și imprimante, inclusiv servicii accesorii prestate (livrare și montare pe echipamente)

Número de referencia: 1086/16.05.2018
II.1.2)Código CPV principal
30125110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Fiind o institutie creatoare de documente, se impune incheiere unui acord-cadru care are ca obiect „Furnizare de tonere și consumabile pentru multifuncționale și imprimante, inclusiv servicii accesorii prestate (livrare și montare pe echipamente)".

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 806 281.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30124200
30125000
50323100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul autoritatii contractante din Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Valoarea estimata a achizitiei se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru, astfel;

Valoarea maxima a acordului-cadru 806 281,00 RON fara TVA.

Valoarea minima a acordului-cadru 410 015,00 RON fara TVA.

Valoarea maxima a contractului subsecvent 410 015,00 RON fara TVA.

Valoarea minima a contractului subsecvent 54 083,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Orice operator economic care va depune oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terţ nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Lia Olguța Vasilescu — Ministru,

— Dragoş Ionuţ Bănescu — Secretar General,

— Diana Soare — Director General,

— Eduard Corjescu — Director General,

— Gabriel Geru — Director General Adjunct,

— Cristina Burnar — Şef Serviciu,

— Silviu Bradoș — Șef Serviciu,

— Oana Cristina Covasan — Consilier,

— Ionela Raboj— Consilier,

— Alina Diaconu — Consilier,

— Dragoș Tufanu — Consilier,

— Reli Claudia Dinu — Consilier,

— Gabriela Florentina Gagiu — Consilier.

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Se va prezenta DUAE, completându-se secţiunile aferente cerinţelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirmă plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat şi bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorităţi competente din ţara de rezidenţă, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat şi bugetul local, respectiv lipsa datoriilor restante la momentul prezentării, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.

Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către operatorul economic clasat pe primul loc, în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica, la solicitarea autorității contractante.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv după etapa de licitație electronică.

Ofertanţii vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. Documentul solicitat prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare este certificatul constatator emis de ONRC, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul acordului-cadru.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, ... detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nivelul minim mediu al cifrei de afaceri anuală a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2016, 2015) trebuie sa fie egal sau mai mare decat suma de 410 015,00 RON, reprezentand valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a va fi atribuit.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: situaţiile financiare sau extrasele din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic, pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, respectiv anul 2017, 2016, 2015, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv după etapa de licitație electronică. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor livrări de produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru, efectuate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați), din care să rezulte că a livrat produse similare în valoare cumulată de minim valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza că va fi atribuit, respectiv 410 015,00 RON. Prin produse similare celor care fac obiectul prezentului acord-cadru se înțelege orice contract/proiect/program care a presupus furnizarea de produse similare cu obiectul acordului-cadru (furnizare de tonere si consumabile pentru multifunctionale si imprimante).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Furnizarea produselor se confirmă prin prezentare unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care oferta este susținută tehnico-profesional, se va prezenta, la data depunerii ofertelor, un angajament ferm în acest sens din partea terţului/terţilor. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută pentru îndeplinirea unui contract și de o altă persoana, indiferent de natura relatiei juridice existente între ofertant și persoana respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situatia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE. Documentele solicitate vor fi prezentate doar de operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica și financiara ori privind capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, terțul susținător trebuie să completeze un DUAE separat, însoțit de angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terți susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător, la solicitarea autorității contractante. Oferta depusă de o asociere de operatori economici trebuie să îndeplineasca urmatoarele cerințe:

(a) Oferta trebuie semnată legal de către toți asociații,

(b) Oferta trebuie să includă un acord de asociere,

(c) Structura asocierii nu va fi modificată pe durata executării acordului-cadru, decât cu aprobarea prealabilă a achizitorului. În cazul în care este declarată câstigatoare, o ofertă depusă de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici, aceștia își vor legaliza asocierea înainte de semnarea acordului-cadru. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documente care să ateste îndeplinirea cerințelor privind situaţia personală a operatori economici, a celor referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei, precum și cerințele privind capacitatea economică și profesională. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantantului/candidatului, cat si ale subcontrantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procesului de atribuire. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către fiecare asociat și odată cu depunerea DUAE se va prezenta și acordul de asociere. Documentele justificative care probează cele asumate în acord, vor fi solicitate doar ofertantului declarat caștigător, la solicitarea autorității contractante.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SICAP.

Stabilirea ofertei/ofertelor declarate câstigatoare se va face în urma finalizarii licitatiei electronice si aplicarii criteriului de atribuire. Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a ofertelor financiare.

Oferta câstigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi cea care are propune... detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele care sa ateste îndeplinirea cerintelor privind situatia personala a operatorilor economici, a celor referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei, precum si cerintele privind capacitatea economica si profesionala. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) va atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de asociere, conduce la solicitarea de clarificari. In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor utiliza prevederile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei din 5.1.2016 conform HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, in vederea completarii DUAE.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1
Bucureşti
10026
Rumania
Teléfono: +40 213158556
Correo electrónico: licitatii@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213145294

Dirección de internet: www.mmuncii.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018