Suministros - 254435-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Timișoara: Hipotensores

2018/S 112-254435

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
Romania
Str. Gheorghe Adam nr. 13, județul Timiș
Timișoara
300310
Rumania
Persona de contacto: Florin Iacobescu
Teléfono: +40 751145434
Correo electrónico: achizitii_vbabes@yahoo.com
Fax: +40 256207735
Código NUTS: RO424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.e-licitatie.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achizitie antihipertensive — PN HTAP 2018

Número de referencia: 4612 din 21.05.2018
II.1.2)Código CPV principal
33622200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitie antihipertensive — PN HTAP 2018.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor conform prevederilor OUG 107/2017.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 4
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Depunerea ofertelor se poate face pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Riociguat 2,5 mg

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33622200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul spitalului — farmacie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile minime si maxime estimate a fi achizitionate sunt precizate in caietul de sarcini:

— Cantitate minima: 1 comprimat,

— Cantitate maxima: 2 160 comprimate.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

— Fonduri din programele de sanatate.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Riociguat 2 mg

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33622200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul spitalului — farmacie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile minime si maxime estimate a fi achizitionate sunt precizate in caietul de sarcini:

— Cantitate minima: 1 comprimat,

— Cantitate maxima: 2 160 comprimate.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

— Fonduri din programele de sanatate.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Riociguat 1,5 mg

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33622200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul spitalului — farmacie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile minime si maxime estimate a fi achizitionate sunt precizate in caietul de sarcini:

— Cantitate minima: 1 comprimat,

— Cantitate maxima: 2 160 comprimate.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

— Fonduri din programele de sanatate.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Riociguat 0,5 mg

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33622200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul spitalului — farmacie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile minime si maxime estimate a fi achizitionate sunt precizate in caietul de sarcini:

— Cantitate minima: 1 comprimat,

— Cantitate maxima: 2 160 comprimate.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

— Fonduri din programele de sanatate.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii susținători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, după caz.

Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire:

— Lazureanu Elena Voichita — Manager,

— Oancea Cristian — Director Medical,

— Anghel Loredana — Dir. Fin. Contabil,

— Iacobescu Florin — Achizitii,

— Tunea Cristina-Elena — Jurist,

— Balasa-Virzob Mircea-Cosmin — Jurist,

— Hendrea Nina — Economist,

— Chira Costin — Economist,

— Bociort Flavia — Farmacist,

— Tudorache Voicu Mircea — Coordonator program HTAP,

— Fira-Mladinescu Ovidiu — Medic pneumolog (loctiitor Coordonator program HTAP).

Se solicita operatorilor economici participanti la procedura, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va depune in SEAP impreuna cu DUAE, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidentă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Autorizatie de distributie angro emisa de catre Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII — Medicamentul, cap. VII — Distributia angro a medicamentelor, art. 788.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (la Partea V — reducerea numarului de canditati calificati) de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (numarul autorizatiei). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia de distributie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua clarificare pana la departajarea ofertantilor sau pana cand toti operatorii economici nu mai reoferteaza. In cazul reofertarii, in vederea departajarii ofertantilor clasati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va accepta exprimarea preturilor unitare in RON fara TVA, cu maximum 3 zecimale.

Livrarea produselor se va face in termen de 5 zile de la lansarea comenzii sau, in cazuri de urgenta, in termen de 72 de ore de la primirea acestora.

Semnarea contractului subsecvent se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii acestuia de la achizitor.

Conditii de transport:

Produsele vor fi transportate la sediul spitalului — farmacie, transportul fiind asigurat de către firma câștigătoare. La livrare, produsele vor corespunde cantitativ, calitativ si valoric comenzii transmise iar la constatarea la receptie a unor vicii ascunse receptia nu se va face pana la rezolvarea acestor probleme.

Modalitati de plata:

Plata facturilor se face prin ordin de plată in conformitate cu prevederile legale, în termen de maxim 90 de zile de la primirea facturii.

Cantitatile minime si maxime stabilite in prezenta documentatie, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatea in functie de necesitatile efective, nefiind obligata la cantitatea minima prevazuta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, acorduri-cadru/contracte avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

Modul accesare DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Exemple de ajustare a pretului contractului:

Exemplu: medicamentul „Clopidogrelum 75 mg”.

1) Preturile existente la data licitatiei:

Pco = pret Canamed = 8 RON Pu = pret unitar ofertat = 5 RON Q = coeficient = Pu/Pco = 5/8 = 0,62;

2) Inainte de incheierea unui contract subsecvent, are loc o crestere a pretului medicamentului, conform catalogului furnizat de Canamed, astfel:

Pc1 = pret Canamed majorat = 10 RON, Puaj1 = pret unitar ajustat (majorat) rezulta Puaj1 = Pc1 x Q = 10 RON x 0,62 = 6,20 RON.

Corelatie: Q ramane constant, adica 6,20 RON/10 RON = 0,62;

3) Inainte de incheierea urmatorului contract subsecvent, are loc o scadere a pretului medicamentului, conform catalogului furnizat de Canamed, astfel:

Pc2 = pret Canamed diminuat = 6 RON, Puaj2 = pret unitar ajustat (diminuat).

Rezulta Puaj2 = Pc2 x Q = 6 RON x 0,62 = 3,72 RON.

Corelatie: Q ramane constant, adica 3,72 RON/6 RON = 0,62.

Furnizorii au obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la modificarea preturilor in Canamed si de a solicita actualizarea preturilor inainte de incheierea contractului subsecvent.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform legislației în vigoare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Oficiul Juridic — Cons. Juridic Balasa-Virzob Mircea-Cosmin
Str. Gheorghe Adam nr. 13
Timișoara
300310
Rumania
Teléfono: +40 723612857
Fax: +40 256207735
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018