Diensten - 254439-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Brașov: Onderhoud van terreinen

2020/S 105-254439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Brașov
Nationaal identificatienummer: 4384206
Postadres: Bulevardul Eroilor nr. 8
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500007
Land: Roemenië
Contactpersoon: Serviciul achiziții publice
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefoon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brasovcity.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Intreținerea pârtiilor de schi din Poiana Brașov și monitorizarea lacului de acumulare și înzăpezire din Poiana Brașov, în perioada 1.8.2008-31.7.2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000 Onderhoud van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul acordului-cadru este intretinerea partiilor de schi din Poiana Brasov si monitorizarea lacului de acumulare si inzapezire din Poiana Brasov, in perioada 1.8.2008-31.7.2022.

Întretinerea pârtiilor de schi din Poiana Brasov, în vederea asigurarii exploatarii în conditii corespunzatoare de siguranta.

Întretinerea pârtiilor de schi din Poiana Brasov se va face in extrasezoane – perioada 1 mai-30 noiembrie, cât si în sezoanele de iarna, in perioada 1 decembrie-30 aprilie, astfel încât sa se asigure exploatarea în conditii corespunzatoare de siguranta.

Servicii de întretinere în extrasezon (primavara, vara, toamna); servicii premergatoare sezonului de iarna; servicii de întretinere în timpul sezonului de iarna-conform caiet de sarcini.

In extrasezon, se vor efectua urmatoarele tipuri de servicii:

1. revizii partii;

2. cosit;

3. însamantat;

4. fertilizarea solului;

5. antierozional;

6. montat plasa protectie;

7. completarea cu garduri din lemn;

8. împrejmuirea lacului;

9. curatat dren;

10. reparatii gabioane;

12. revizii lancii si reparatiile necesare;

13. revizii tunuri si reparatiile necesare;

14. revizii statii pompe (SP100, SP200, SP300) si reparatiile necesare;

15. revizii masini de batatorit zapada si reparatiile necesare.

1. Servicii premergatoare sezonului de iarna – pregatire pârtii si instalatii de produs zapada artificiala si echipamentele aferente acesteia; servicii de întretinere în timpul sezonului de iarna la pârtii si la instalatiile de producerea zapezii artificiale si echipamentele aferente acesteia.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, cu 15 zile inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 712 000.05 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
50511000 Reparatie en onderhoud van pompen
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poiana Brasov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul acordului-cadru este intretinerea partiilor de schi din Poiana Brasov si monitorizarea lacului de acumulare si inzapezire din Poiana Brasov, in perioada 1.8.2008-31.7.2022.

Întretinerea pârtiilor de schi din Poiana Brasov, în vederea asigurarii exploatarii în conditii corespunzatoare de siguranta.

Întretinerea pârtiilor de schi din Poiana Brasov se va face in extrasezoane – perioada 1 mai-30 noiembrie, cât si în sezoanele de iarna, in perioada 1 decembrie-30 aprilie, astfel încât sa se asigure exploatarea în conditii corespunzatoare de siguranta.

Servicii de întretinere în extrasezon (primavara, vara, toamna); servicii premergatoare sezonului de iarna; servicii de întretinere în timpul sezonului de iarna – conform caietului de sarcini.

In extrasezon, se vor efectua urmatoarele tipuri de servicii:

1. revizii partii;

2. cosit;

3. însamantat;

4. fertilizarea solului;

5. antierozional;

6. montat plasa protectie;

7. completarea cu garduri din lemn;

8. împrejmuirea lacului;

9. curatat dren;

10. reparatii gabioane;

12. revizii lancii si reparatiile necesare;

13. revizii tunuri si reparatiile necesare;

14. revizii statii pompe (SP100, SP200, SP300) si reparatiile necesare;

15. revizii masini de batatorit zapada si reparatiile necesare.

1. Servicii premergatoare sezonului de iarna – pregatire pârtii si instalatii de produs zapada artificiala si echipamentele aferente acesteia; servicii de întretinere în timpul sezonului de iarna la pârtii si la instalatiile de producerea zapezii artificiale si echipamentele aferente acesteia.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, cu 15 zile inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare, pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 037-081776
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 136
Benaming:

Contract subsecvent

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comprest S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1095130
Postadres: Str. Vlad Tepeș nr. 13
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500092
Land: Roemenië
E-mail: comprest@comprest.ro
Telefoon: +40 268414974
Fax: +40 268472146

Internetadres: www.comprest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 760 919.07 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 182 153.04 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 256
Benaming:

Contract subsecvent

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comprest S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1095130
Postadres: Str. Vlad Tepeș nr. 13
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500092
Land: Roemenië
E-mail: comprest@comprest.ro
Telefoon: +40 268414974
Fax: +40 268472146

Internetadres: www.comprest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 760 919.07 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 382
Benaming:

Contract subsecvent

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comprest S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1095130
Postadres: Str. Vlad Tepeș nr. 13
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500092
Land: Roemenië
E-mail: comprest@comprest.ro
Telefoon: +40 268414974
Fax: +40 268472146

Internetadres: www.comprest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 760 919.07 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 687 017.07 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 230
Benaming:

Întreținerea pârtiilor de schi din Poiana Brașov și monitorizarea lacului de acumulare și înzăpezire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comprest S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1095130
Postadres: Str. Vlad Tepeș nr. 13
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500092
Land: Roemenië
E-mail: comprest@comprest.ro
Telefoon: +40 268414974
Fax: +40 268472146

Internetadres: www.comprest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 442 829.94 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 147
Benaming:

Acord-cadru – întreținere pârtii de schi din Poiana Brașov și monitorizare lac acumulare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comprest S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1095130
Postadres: Str. Vlad Tepeș nr. 13
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500092
Land: Roemenië
E-mail: comprest@comprest.ro
Telefoon: +40 268414974
Fax: +40 268472146

Internetadres: www.comprest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 767 385.37 RON
Laagste offerte: 9 760 919.07 RON / Hoogste offerte: 9 760 919.07 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Operatorii economici interesati pot accesa versiunea electronica a DUAE (eDUAE) pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Brașov – Biroul contencios
Postadres: Bulevardul Eroilor nr. 8
Plaats: Brașov
Postcode: 500007
Land: Roemenië
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefoon: +40 268416550
Fax: +40 268473001
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020