Diensten - 254446-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Murcia: Reparatie en onderhoud van roltrappen

2020/S 105-254446

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
Nationaal identificatienummer: P3003000A
Postadres: Glorieta de España, 1
Plaats: Murcia
NUTS-code: ES620 Murcia
Postcode: 30004
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
E-mail: contratacion@ayto-murcia.es
Telefoon: +34 968358600
Fax: +34 968358368

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.murcia.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yk8WDahW4ScQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal mediante cuatro lotes

Referentienummer: 0021-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal mediante cuatro lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Edificios propios (ciento treinta y cuatro unidades)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Edificios propios (ciento treinta y cuatro unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: 8.2. Reducción tiempo de respuesta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.1. Precio ofertado / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: 8.3. Mejoras medioambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.4 Mejoras de seguridad / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros de enseñanza (veintiocho unidades)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centros de enseñanza (veintiocho unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: 8.2. Reducción tiempo de respuesta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.1. Precio ofertado / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: 8.3. Mejoras medioambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.4 Mejoras de seguridad / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mercados (diecisiete unidades)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mercados (diecisiete unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: 8.2. Reducción tiempo de respuesta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.1. Precio ofertado / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: 8.3. Mejoras medioambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.4 Mejoras de seguridad / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viviendas municipales (veinte unidades)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50740000 Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viviendas municipales (veinte unidades).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: 8.2. Reducción tiempo de respuesta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.1. Precio ofertado / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: 8.3. Mejoras medioambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: 8.4 Mejoras de seguridad / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-222317
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal mediante cuatro lotes

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje

Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje

Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020