Dienstleistungen - 254448-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Białystok: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks

2020/S 105-254448

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858797309
Fax: +48 858696249

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.bialystok.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Referenznummer der Bekanntmachung: BKM-I.271.23.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BiKeR) za opłatą wg taryfy ustalonej przez zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu (tzw. sezonu rowerowego). Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 708 680.29 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Białystok, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BiKeR) za opłatą wg taryfy ustalonej przez zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu (tzw. sezonu rowerowego). Szczegółowy zakres i warunki zamówienia określa SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zbliżeniowy czytnik kart w rowerach / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Aluminiowa rama w rowerach / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Skala na sztycy siodełka ułatwiająca użytkownikom zapamiętanie ustawienia / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Możliwość korzystania z roweru miejskiego w innych miastach Polski przy wykorzystaniu istniejącego konta założonego w systemie BiKeR / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Kierownica umożliwiająca jazdę bez pochylenia do przodu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia usterek roweru / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach prawa opcji zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych 6 stacji funkcjonujących:

a) w sezonie 2020, 2021, 2022 – 3 totemów informacyjnych, 45 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych;

b) w sezonie 2021 i 2022 – 3 totemów informacyjnych, 45 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych.

2. W ramach prawa opcji zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych rowerków dziecięcych w sezonie 2021 i 2022 – 10 rowerków i 14 stojaków.

3. W ramach prawa opcji zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowego sprzętu do uruchomienia w gminach sąsiadujących z Białymstokiem.

a) w sezonie 2020, 2021, 2022: 2 stacji – 2 totemów informacyjnych i 30 stojaków rowerowych, 20 rowerów standardowych w gminie Juchnowiec Kościelny w miejscowości Kleosin;

b) w sezonie 2020, 2021, 2022: 2 stacji – 2 totemów informacyjnych i 20 stojaków rowerowych, 14 rowerów standardowych w gminie Choroszcz, w miejscowości Choroszcz;

c) w sezonie 2020, 2021, 2022: 2 stacji – 2 totemów informacyjnych i 20 stojaków rowerowych, 14 rowerów standardowych w gminie Supraśl, w miejscowości Supraśl i Sobolewo.

4. W każdym sezonie rowerowym, na żądanie zamawiającego, wykonawca może być zobowiązany do zmiany lokalizacji maksymalnie 3 stacji rowerowych.

5. W ramach prawa opcji zamawiający przewiduje możliwość otwarcie sezonu rowerowego maksymalnie 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rowerowego – łącznie 30 dni.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 175 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa rozdz. XIV SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 002-001907
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nextbike Polska S.A.
Postanschrift: ul. Przasnyska 6B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-756
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 155 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 708 680.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1. Jednolity europejski dokument zamówienia / ESPD (zwany dalej „JEDZ”). Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje na stronie internetowej (www.uzp.gov.pl), zakładka: Repozytorium wiedzy/Jednolity europejski dokument zamówienia. W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α.

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty określone w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz podmiotów mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz.1126).

3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów zg. z rozdz.VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ składa każdy z wykonawców;

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa na wezwanie odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V SIWZ.

2. W przypadku gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy:

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020