Supplies - 254456-2021

21/05/2021    S98

Slovakia-Bratislava: Disinfection equipment

2021/S 098-254456

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica Bratislava
National registration number: 31813861
Postal address: Pažítková 4
Town: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 821 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Oľga Markovičová
E-mail: evo@unb.sk
Telephone: +421 911796737
Internet address(es):
Main address: http://www.unb.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432049
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432049
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nástenný plazmový dezinfektor vzduchu

Reference number: R/1-9/103/2021
II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov s názvom Nástenný plazmový dezinfektor vzduchu vrátane súvisiacich služieb v počte 50 ks (ďalej len tovar alebo predmet zmluvy), vrátane dodania dokumentov nevyhnutných pre jeho riadne užívanie a poskytnutia služieb súvisiacich s jeho dodaním a opcie na predĺženie zmluvy a na dodanie ďalších 50 ks tovarov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 369 600.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42514200 Electrostatic air and gas cleaners
51500000 Installation services of machinery and equipment
80511000 Staff training services
50000000 Repair and maintenance services
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

NUTS 1 región Bratislava, Bratislavsky kraj, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov s názvom Nástenný plazmový dezinfektor vzduchu vrátane súvisiacich služieb v počte 50 ks (ďalej len tovar alebo predmet zmluvy), vrátane dodania dokumentov nevyhnutných pre jeho riadne užívanie a poskytnutia služieb súvisiacich s jeho dodaním a opcie na predĺženie zmluvy a na dodanie ďalších 50 ks tovarov. Podrobnejšie viď. Zväzok III súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 369 600.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci si vyhradzuje právo uplatniť nasledovné opcie:

a) možnosť predĺžiť trvanie zmluvy najviac o ďalších 24 mesiacov

b) možnosť dodania ďalších tovarov v počte 50 ks špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto zmluvy v celom rozsahu a/ alebo v rozsahu bez doplňujúcich funkcií za rovnako stanovených podmienok kúpnej zmluvy a cenu v súlade s Prílohou č. 1 zmluvy.

Postup pre uplatnenie opcií je upraveným v zmluve v Čl. X. Osobitné ustanovenia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19; Vyzva: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona.

Splnenie podmienok účasti preukazujúcich osobné postavenie možno preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych

subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným

európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa

osobitného predpisu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podľa § 33 ods. 1 písm. l) zákona podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: (§ 38 ods. 5 zákona):

Účelom požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či je schopny plniť zmluvu vlastnými kapacitami alebo plánuje

využiť aj iné kapacity.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným

európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona, ak má uchádzač v úmysle využiť subdodávateľov, vyžaduje sa predložiť zoznam subdodávateľov, v ktorom uchádzač uvedie, obchodné meno a sídlo, IČO, % podielu na zákazke a predmet subdodávok za každého subdodávateľa.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho

Dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc eur)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2021
Local time: 10:30
Place:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html. Záujemca/uchádzač, musí byť registrovaný v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk).

2. Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky: Nástenný plazmový dezinfektor vzduchu podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v spojení s § 66 ods. 7 druhá veta zákona postupom tzv. super reverznej súťaže.

3. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

4. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

7. V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.

9. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.

10. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

11. Lehota 60 mesiacov uvedená v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému znamená dobu trvania zmluvy, v rámci ktorej plynie lehota 60 dní na dodanie tovarov a doba záručného servisu na plazmový modul 60 mesiacov a na ostatné častí prístroja okrem filtrov 24 mesiacov (ďalej len záručná doba).

12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2021