Árubeszerzések - 254459-2016

23/07/2016    S141    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Gyöngyös: Fűtőolaj

2016/S 141-254459

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Mátrai Gyógyintézet
AK04972
7151. hrsz.
Gyöngyös-Mátraháza
3233
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jancsek Péter
Telefon: +36 37574505
E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu
Fax: +36 37374091
NUTS-kód: HU312

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magy.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://szilvasiugyved.hu/dokumentumok/Magy-futoolaj-2016.zip
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szilvási Dénes
Telefon: +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax: +36 36784281
NUTS-kód: HU312

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szilvasiugyved.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szilvási Dénes
Telefon: +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax: +36 36784281
NUTS-kód: HU312

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szilvasiugyved.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szállítási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
09135100
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet- fűtőolaj beszerzése – 2016.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 86 010 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09135100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:

Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba, Kékestetői telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő részére összesen 940 tonna (- 30 %), MSZ 2042:2012, illetve a mindenkori szabványnak megfelelő FA-60/120 könnyű fűtőolaj szállítása havi részteljesítésekkel.

Ajánlatkérő Mátraházai Telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba (gyöngyösi 7151. hrsz.), illetve ajánlatkérő Kékestetői Telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba (gyöngyösi 7309/2. hrsz.) kell leszállítani, illetve lefejteni a megrendelt mennyiséget.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 86 010 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő energiaracionalizálást kíván megvalósítani. Ha pályázati vagy egyéb forrásból Ajánlatkérő energiaracionalizálást tud végrehajtani, úgy elképzelhető, hogy a szerződés időtartama alatt további fűtőolaj szükséglet csökkenés következik be, ill. a szerződés időtartama alatt akár meg is szűnhet a fűtőolaj felhasználás, amely a szerződés megszűnését jelenti. További infók a közbesz. dok- ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §- a alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira (Az előzetes igazolási módot az 1. § (1) bekezdése, valamint 3. §- a is tartalmazza).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Valamennyi pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a pénzforgalmi számlát és volt-e 30 napot meghaladó sorbanállás jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évben attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja). Ajánlatkérő „sorban állás” („sorba állítás”) alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak érti.

P/2. Az előző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).

Ha az ajánlattevő a jelen pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/1–P/2.: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az összes számlavezető pénzügyi intézménytől benyújtott banki igazolás(ok) alapján bármely igazolásban a jelen felhívás feladásától visszaszámított egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő. Ha az ajánlattevő által becsatolt igazolás, nyilatkozat tanúsága szerint az ajánlattevő számláján a számlanyitás óta sorban állás nem volt, úgy ezt az igazolást, nyilatkozatot az ajánlatkérő elfogadja a jelen felhívás III.1.2) P/1. pontjában előírt igazolási módnak.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző utolsó három lezárt üzleti évben:

— a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el az évi 18 000 000 HUF-ot és

— a közbeszerzés tárgyából (fűtőolaj szállítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el az évi 7 000 000 HUF-ot.

Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált P/2. szerint előírt üzleti években összesen jelen közbeszerzés- a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított- értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősül alkalmatlannak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével, mely ismertetésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje [év/hónap/nap pontossággal], a szerződést kötő másik fél neve/székhelye/elérhetősége, a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja).

a) Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás.

b) Ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás, vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának benyújtása szükséges a fent meghatározott minimális tartalmi elemekkel.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.

M/2. A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki- technikai felszereltség (megnevezés, darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) táblázatszerű ismertetése, valamint rendelkezési jogának (tulajdonjog, bérlet, lizing, stb.) megjelölése és igazolása (forgalmi engedély, számla, szerződés stb.).

Forgalomban való részvételben forgalmi engedélyhez kötött gépeknek érvényes forgalmi engedéllyel kell rendelkezni, melyet egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja).

M/1– M/2.: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltakra.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 1 db, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, legalább ne. 10 000 000 HUF értékű, FA-60/120 könnyű fűtőolaj (vagy azzal műszakilag egyenértékű tárgy) szállítását magában foglaló referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a műszaki- technikai felszereltség között nem szerepel a munkavégzéshez szükséges állapotban lévő legalább 1 db fűtőolaj szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel rendelkező szállítójármű.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályok: Kbt., 1997. évi LXXXIII. tv., 2013. évi V. törvény (Ptk.), Art. (2003. évi XCII. tv. 36/A. §).

Konkrét fizetési feltételek:

a) az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdésének, és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseinek megfelelően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül;

b) ajánlatkérő részszámla benyújtására a dokumentáció részét képező szerződés tervezet szerint biztosít lehetőséget (részszámlák száma: 12; részszámlák benyújtásának időpontja: tárgyhót követő hónap legkésőbb 15. napjáig; részszámlák összege: a megajánlott egységár alapulvételével kiszámított, az adott havi igazolt teljesítésnek megfelelő összeg);

c) ajánlatkérő előleget nem fizet;

d) a kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/08/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 31/10/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/08/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szilvási Ügyvédi Iroda, 3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Az alábbiakra vonatkozó részletes rendelkezéseket, feltételeket és előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.

2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek.

3. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy. (Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását).

4. Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem ír elő.

5. Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe veendő követelmények.

6. Rendelkezések egyenértékű teljesítésről.

7. Konzultáció. (Ajánlatkérő konzultációt nem tart.)

8. Kbt. 66. § (2)–(4), (5)–(6), 65. § (7)–(8), 67. § (4) bekezdésével kapcsolatos rendelkezések.

9. Nyilatkozat változásbejegyzésről (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §- a szerint.

10. Aláírási- címpéldány, aláírás- minta.

11. Ajánlati ár megadásának módja.

12. Formai követelmények.

13. Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek.

14. Ajánlatok érvénytelensége.

15. Hiánypótlás.

16. Üzleti titok.

17. 321/2015. (X.10.) Korm. rendelet 30. §- a szerinti utalás (Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozza meg).

18. Különböző devizák forintra történő átszámítása.

19. Irányadó idő.

20. Irányadó jogszabályok.

21. Összegezés megküldése.

22. Szerződéskötés tervezett időpontja.

23. Ajánlat nyelve.

24. Benyújtandó dokumentumok.

25. Ajánlati ár változásának feltételei.

26. Megajánlott áru származási helye.

27. Érvényes engedélyek.

28. Konzorciumi megállapodás.

29. Dokumentáció letöltésének visszaigazolása.

30. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: Éves szinten az igény rendkívül ingadozik, ezért megbontása sem mennyiségre sem időszakra nem lehetséges.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/07/2016