TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254467-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2018/S 112-254467

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Narodowy Bank Polski
ul. Świetokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Chrobocińska
Teléfono: +48 221851077
Correo electrónico: DKRZprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zamowienia.nbp.pl

Dirección del perfil de comprador: www.zamowienia.nbp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zamowienia.nbp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Polityka pieniężna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozwój infrastruktury sieciowej FC

Número de referencia: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0035/DIT/18
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej FC w zakresie obejmującym:

a. Sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę Produktu do Lokalizacji Zamawiającego.

b. Wykonanie przez Wykonawcę usług montażowych polegających na zamontowaniu Produktu w przełącznikach posiadanych przez Zamawiającego, skonfigurowaniu Produktu ze Środowiskiem SAN eksploatowanym przez Zamawiającego oraz uruchomieniu dostarczonego Produktu w Środowisku Zamawiającego;

c. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług serwisowych dla dostarczonego Produktu w okresie od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Funkcjonalnego, do dnia 31.12.2019 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia – stosownie do metody realizacji zamówienia (Metoda podstawowa albo metoda równoważna) – określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej też dalej SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 300 813.01 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ośrodek Komputerowy Zamawiającego w Warszawie, kod 00-919, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 oraz w Ośrodek Komputerowy w Radomiu, kod 26-601 przy ul. Samorządowej 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej FC w zakresie obejmującym:

a. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę Produktu do Lokalizacji Zamawiającego.

b. wykonanie przez Wykonawcę usług montażowych polegających na zamontowaniu Produktu w przełącznikach posiadanych przez Zamawiającego, skonfigurowaniu Produktu ze Środowiskiem SAN eksploatowanym przez Zamawiającego oraz uruchomieniu dostarczonego Produktu w Środowisku Zamawiającego;

c. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług serwisowych dla dostarczonego Produktu w okresie od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Funkcjonalnego, do dnia 31.12.2019 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia – stosownie do metody realizacji zamówienia (Metoda podstawowa albo metoda równoważna) - określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 300 813.01 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/06/2018
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia od dnia 20.8.2018 r. do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 1 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Spełniają warunków udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub kwalifikacji zawodowej wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie (umowę), której przedmiot obejmował dostawę modułów do przełączników FC wraz z montażem lub dostawę przełączników FC wraz z montażem, a wartość zamówienia (umowy) w tym zakresie wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN brutto*.

*W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wzór umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień ustawowych, które określają ich zakres, w szczególności możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 005-006487
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul Świętokrzyska 11/21.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 26 000,00,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia:

1) W zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy następujących dokumentów: Wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów;

2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

5. Wykonawca złoży JEDZ z użyciem środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: jedz@nbp.pl. Informacje dotyczące sporządzenia aktualnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu, zawiera SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-679
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018