Suministros - 254468-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Reactivos de laboratorio

2018/S 112-254468

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Dagmara Samuła
Teléfono: +48 815344610
Correo electrónico: dsamula@spsk1.lublin.pl
Fax: +48 815324153
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spsk1.lublin.pl/

Dirección del perfil de comprador: www.spsk1.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.spsk1.lublin.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
SPSK1, ul. Staszica 16, Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych
PL
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Dagmara Samuła
Correo electrónico: dsamula@spsk1.lublin.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spsk1.lublin.pl/

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Kancelaria Szpitala pok. nr 8
PL
Lublin
20-081
Polonia
Persona de contacto: Dagmara Samuła
Correo electrónico: dsamula@spsk1.lublin.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk1.lublin.pl

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa testów do identyfikacji grzybów, podłóż i odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej

Número de referencia: EO/EZ-2722/XXV/18
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa testów do identyfikacji grzybów, podłóż i odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyk Mikrobiologicznej, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załącznikach nr 1-2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 2 zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim.

Na każdym pojedynczym opakowaniu musi znajdować się nazwa odczynnika, data ważności oraz nr serii.

Zaoferowany aparat wraz z wyposażeniem dodatkowym winny być oznakowane znakiem CE oraz numerem identyfikacyjnym.

Jednostki notyfikowanej oraz musi spełniać wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Aparat powinien odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa testów szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa testów wraz z dzierżawą analizatora szczegółowy opis zawiera załącznik 2 i 2A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dostawa analizatora, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu winna nastąpić w terminie max. 14 dni od podpisania umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dostawa odczynników wykonywana będzie w okresie 2 lat (24 miesiące), licząc od daty zawarcia umowy, realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie (max 7 dni) licząc od daty otrzymania pisemnego zamówienia – drogą mailową lub faksem.(Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny).

Zamawiający będzie dzierżawił sprzęt przez cały okres obowiązywania umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informację, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej JEDZ) (załącznik numer 3 do SIWZ).

UWAGA! JEDZ należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV „Kryteria kwalifikacji“ jedynie punktu α ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji“ i nie musi wypełniać sekcji A, B, C, D.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w sekcji VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument, o którym mowa w sekcji VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o którym mowa w części VII pkt.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualny na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

– zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania;

– zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

– odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

– oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

– oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

– oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

– informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

– oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp: katalogi / ulotki, prospekty, zdjęcia, foldery itp. zawierające dokładne opisy zaoferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą;

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

II. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

III. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 182 ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Terminy do wniesienia odwołania

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie

2. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

V. Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018