Diensten - 254468-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Umeå: Wegvervoersdiensten

2020/S 105-254468

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Umeå kommun, Upphandlingsbyrån
Nationaal identificatienummer: 212000-2627
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 901 84
Land: Zweden
Contactpersoon: Anders Blom
E-mail: anders.blom@umea.se
Telefoon: +46 90161573

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wwww.umea.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Färdtjänst Vindeln

Referentienummer: 20009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avtalet avser transporttjänster för färdtjänstberättigade med personbil och fordon med rullstolsplats (specialfordon) för Vindelns kommun. På vissa resor följer ledsagare eller medresenär med. Avtalet gäller även transporttjänster och arbetsresor med personbil och specialfordon. Under avtalsperioden kan förändringar komma att ske beroende på politiska beslut om generella föreskrifter och villkor eller förändringar av egenavgift. Vid större förändringar av omfattningen i uppdraget, kan endera parten påkalla omförhandling av avtalet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
60120000 Taxidiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet avser transporttjänster för färdtjänstberättigade med personbil och fordon med rullstolsplats (specialfordon) för Vindelns kommun. På vissa resor följer ledsagare eller medresenär med. Avtalet gäller även transporttjänster och arbetsresor med personbil och specialfordon. Under avtalsperioden kan förändringar komma att ske beroende på politiska beslut om generella föreskrifter och villkor eller förändringar av egenavgift. Vid större förändringar av omfattningen i uppdraget, kan endera parten påkalla omförhandling av avtalet.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-133117
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Färdtjänst Vindeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vindelns Taxiservice Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556320-4816
Postadres: Storvägen 49
Plaats: Vindeln
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 922 32
Land: Zweden
E-mail: info@vindelnfishingadventures.com
Telefoon: +46 736309976
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 989 095.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020