Lieferungen - 254479-2022

13/05/2022    S93

България-Габрово: Лабораторни реактиви

2022/S 093-254479

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
Национален регистрационен номер: 107507217
Пощенски адрес: ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1
Град: гр. Габрово
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Ралица Фурева
Електронна поща: popova.mbalgabrovo@gmail.com
Телефон: +359 66800638
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2378
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово” – 2022г.

II.1.2)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово” – 2022г., разделена на обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 6 (шест) месеца считано от датата на подписване на договора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 16 070.83 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ – ТЕСТОВЕ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ-Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1.01.Бърз имунохроматографки тест за детекция на SARS-CoV-2 антиген, който и да детектира и Делта мутацията на вируса - B.1.617 и B.1 като резултатите да се отчитат в рамките на 15 минути. Чувствителност не по-ниска от 96.5% и специфичност не по-ниска от 99.6%. Да съдържа всички необходими за извършването на теста компоненти, както и отделно опаковани епруветки с буфер за екстракция. Одобрен от Световната здравна организация (СЗО), Европейската комисия и Министерството на здравеопазването, както и да бъдат поместени в Приложение №2 към Наредба РД-01-412/03.06.2021 г. CE-IVD. бр. тест - 8 000

1.02.Бърз тест имунохроматографски за определяне на Influenza A & B virus antigen /Грип А и В вирусен антиген /, в назален секрет, назален аспират и назофарингеален секрет. Изисквания: Чувствителност – не по-малка от 96,5 %. Специфичност - не по-малка от 99 %. Опаковка: до 20 бр., с включени консумативи и контроли.бр. тест - 150

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 021-051247
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 42672
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово” – 2022г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: 3 МЕД ООД
Национален регистрационен номер: 121726311
Пощенски адрес: ул. БАЛЧИК бл.8 вх.А ет.3 ап.6
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: info@3med.net
Телефон: +359 29200066
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 070.83 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 070.83 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197 от ЗОП и последващи

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2022