Diensten - 254488-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Eindhoven: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 105-254488

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fontys Hogescholen
Nationaal identificatienummer: 391650280
Postadres: Het Eeuwsel 2
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5612 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: GLM van Rooij
E-mail: inkoop@fontys.nl
Telefoon: +31 885071452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fontys.nl/inkoop
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Lockers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fontys heeft geconstateerd dat er binnen haar organisatie steeds meer behoefte ontstaat aan digitale lockersystemen. Met de digitalisering ontstaan ook nieuwe mogelijkheden om het lockergebruik (meer centraal) te beheren en managen. Relevant is daarbij ook dat lockers onderdeel zijn van een bredere discussie over toegangsbeheer binnen Fontys.

Fontys wil naast inzage in de markt van lockers ook meer inzage in de relatie tussen lockers en andere toegang-beheersystemen. Fontys wenst aldus te komen tot een visie op het gebruik van lockersystemen binnen haar organisatie en te komen tot een passende Fontysbrede inkoopstrategie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
48780000 Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-oost NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Niet van toepassing. / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 214-525626
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Betreft een marktconsultatie

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020