Diensten - 254489-2020

02/06/2020    S105

België-Antwerpen: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 105-254489

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: 0207.725.597_24603
Postadres: Koningin Elisabethlei 22
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Guido Lommaert
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Telefoon: +32 32405312
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376894
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van software en diensten voor de ondersteuning van de bestaande provinciale GIS toepassingen

Referentienummer: Prov Ant - DOJO-18/040 DICT-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het leveren van software en diensten voor de ondersteuning van de bestaande provinciale GIS toepassingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren van licenties met maintenance en basisondersteuning

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren van licenties met maintenance en basisondersteuning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak portefeuillebeheer. / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren van ondersteuning en opleiding

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren van licenties met maintenance en basisondersteuning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschikbaarheid. / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties toegelaten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-206476
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Levering van ondersteuning en opleiding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GIM nv
Postadres: jPhilipssite 5 bus 27
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geo Solutions nv
Postadres: Prins Boudewijnlaan 41
Plaats: Edegem
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2650
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siggis nv
Postadres: Excelsiorlaan 25
Plaats: Zaventem
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1930
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering van software

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siggis nv
Postadres: Excelsiorlaan 25
Plaats: Zaventem
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1930
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020