Diensten - 254491-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Mosina: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-254491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Mosina
Postadres: pl. 20 Października 1
Plaats: Mosina
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 62-050
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Rembalska
E-mail: zamowienia.publiczne@mosina.pl
Telefoon: +48 618109538
Fax: +48 618109558

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mosina.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mosina oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mosinie

Referentienummer: BZP.271.7.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

a. część I: zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych oraz odpadów z odzieży i tekstyliów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia od podmiotu świadczącego na rzecz gminy Mosina;

b. część II: zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 269 278.17 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych oraz odpadów z odzieży i tekstyliów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL418 Poznański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych oraz odpadów z odzieży i tekstyliów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia od podmiotu świadczącego na rzecz gminy Mosina.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

1) cena oferty (C) – 60 %;

2) koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji (w rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach) (O) – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL418 Poznański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia od podmiotu świadczącego na rzecz gminy Mosina.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

1) cena oferty (C) – 60 %;

2) koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji (w rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach) (O) – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów z odzieży i tekstyliów przyjętych w PSZOK

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL418 Poznański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zagospodarowanie odpadów z odzieży i tekstyliów przyjętych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina w okresie od od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia od podmiotu świadczącego na rzecz gminy Mosina.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

1) cena oferty (C) – 60 %;

2) koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji (w rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach) (O) – 40 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Uzasadnienie znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130706
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych oraz odpadów z odzieży i tekstyliów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przemysław Olejnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
Plaats: Kamieniec
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 419.87 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o.
Plaats: Tarnowo-Podgórne
NUTS-code: PL418 Poznański
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 901.90 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zagospodarowanie odpadów z odzieży i tekstyliów przyjętych w PSZOK

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowy opis dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 7 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020