Diensten - 254498-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Technische computerondersteuningsdiensten

2020/S 105-254498

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nationaal identificatienummer: 14751237
Postadres: Delea Nouă nr. 2, sector 3
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 030925
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Badea
E-mail: cristina.scurtu@ancom.org.ro
Telefoon: +40 372845400
Fax: +40 372845402

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ancom.org.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de asistență tehnică informatică – suport Oracle (cod CPV: 72611000-6), conform specificațiilor tehnice din sectiunea 2: „Caietul de sarcini”

Referentienummer: MP/02/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de asistenta tehnica informatica – suport Oracle (cod CPV: 72611000-6), in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: „Caietul de sarcini”.

(i) Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si, in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:

(a) 1.1.2018*-31.12.2018;

(b) 1.1.2019-31.12.2019;

(c) 1.1.2020-31.12.2020.

*In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 29.12.2017, incheierea primului contract subsecvent se va realiza in termen de cel mult șapte zile calendaristice de la semnarea acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si, respectiv, a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de 36 de luni.

Contractele subsecvente se vor incheia astfel incat sa se asigure continuitatea serviciilor de asistenta tehnica informatica – suport Oracle pe intreaga perioada a acordului-cadru, conform necesitatilor autoritatii contractante. Pentru licente suplimentare de suport Oracle fata de un contract subsecvent aflat in derulare se va incheia un alt contract subsecvent, putând exista situatii în care se vor derula concomitent două sau mai multe contracte subsecvente, in conditiile prevazute in acordul-cadru, fara a se depasi limitele unui an bugetar;

(ii) In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie.

(iii) Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: servicii de asistenta tehnica informatica – suport Oracle in conformitate cu prevederile din sectiunea 2: „Caietul de sarcini din documentatia de atribuire”:

— cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent: o licenta pentu o luna;

— cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: 150 de licente pentru 12 luni.

Detalierea cantitatilor pentru fiecare tip de licenta este prevazuta in caietul de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 606 821.63 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform specificatiilor din sectiunea 2: „Caietul de sarcini”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de asistenta tehnica informatica – suport Oracle (cod CPV: 72611000-6), in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in sectiunea 2: „Caietul de sarcini”.

(i) Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:

(a) 1.1.2018*-31.12.2018;

(b) 1.1.2019-31.12.2019;

(c) 1.1.2020-31.12.2020.

*In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 29.12.2017, incheierea primului contract subsecvent se va realiza in termen de cel mult șapte zile calendaristice, de la semnarea acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si, respectiv, a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de 36 de luni.

Contractele subsecvente se vor incheia astfel incat sa se asigure continuitatea serviciilor de asistenta tehnica informatica – suport Oracle pe intreaga perioada a acordului-cadru, conform necesitatilor autoritatii contractante. Pentru licente suplimentare de suport Oracle fata de un contract subsecvent aflat in derulare, se va incheia un alt contract subsecvent, putând exista situatii în care se vor derula concomitent două sau mai multe contracte subsecvente, in conditiile prevazute in acordul-cadru, fara a se depasi limitele unui an bugetar;

(ii) In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie;

(iii) Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: servicii de asistenta tehnica informatica – suport Oracle in conformitate cu prevederile din sectiunea 2: „Caietul de sarcini din documentatia de atribuire”:

— cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent: o licenta pentu o luna;

— cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: 150 de licente pentru 12 luni.

Detalierea cantitatilor pentru fiecare tip de licenta este prevazuta in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 177-363507
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-15838
Benaming:

Contract subsecvent nr. 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 094.52 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 094.52 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DL-36200
Benaming:

Acord-cadru de servicii de asistenta tehnica informatica-suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 135 119.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 967 370.76 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-2721
Benaming:

Contract subsecvent nr. 7 - servicii asistenta tehnica - suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO16277637
Postadres: ste. General Magheru nr. 18, bl. P 1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-40378
Benaming:

Contract subsecvent nr. 6 - servicii asistenta tehnica - suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Gheorghe Magheru nr. 18, bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-2914
Benaming:

Contract subsecvent nr. 5 - servicii asistenta tehnica - suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO16277637
Postadres: Str. General Gheorghe Maheru nr. 18, bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 719.96 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-42455
Benaming:

Contract subsecvent nr. 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO16277637
Postadres: Str. General Gheorghe Magheru nr. 18, bl. P1, et. 1.
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-30991
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Gheorghe Magheru nr. 18, bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 796.31 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-2591
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 - servicii asistenta tehnica informatica-suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 182 326.76 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DL-37338
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 servicii asistenta tehnica informatica-suport Oracle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 575.16 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-6593
Benaming:

Contract subsecvent nr. 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-9648
Benaming:

Contract subsecvent nr. 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-11546
Benaming:

Contract subsecvent nr. 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romflex Sistem SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16277637
Postadres: Str. General Magheru nr. 8, Bl. P1, et. 1
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 240134
Land: Roemenië
E-mail: dan.militaru@romflexsistem.ro
Telefoon: +40 350407927
Fax: +40 350407926

Internetadres: www.romflexsistem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 156.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere.

B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila.

C. Prin sintagma „9 zile” pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1.

1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut.

2. In situatia in care, preturile totale ofertate in Lei ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in Lei.

E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul București
Postadres: Bulevarduul Unirii nr. 37, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030823
Land: Roemenië
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Telefoon: +40 214083600
Fax: +40 214083700

Internetadres: http://www.tmb.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Achiziții și Administrativă/Departamentul achiziții/Serviciul juridic achiziții
Postadres: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030925
Land: Roemenië
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Telefoon: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599

Internetadres: www.ancom.org.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020