Dienstleistungen - 254501-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kobylnica: Kreditgewährung

2020/S 105-254501

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Nationale Identifikationsnummer: 365696881
Postanschrift: ul. Wodna 20/2
Ort: Kobylnica
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-251
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Pierzchalska
E-Mail: k.pierzchalska@kobylnica.pl
Telefon: +48 598415912
Fax: +48 598415915

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 PLN

Referenznummer der Bekanntmachung: Znak sprawy: CUW-DOR.271.6.2020.OZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) na sfinansowanie:

1) planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok w kwocie 2 117 810,00 PLN – z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych;

2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 882 190,00 PLN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 punkt 3.2 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kobylnica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, w transzach o których mowa w ppkt 2) lit. a, b, c, d poniżej, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i ilości transz oraz możliwością przenoszenia kwot pomiędzy transzami.

2) Kredyt uruchamiany będzie w następujących transzach:

a) I w wysokości 1 000 000 PLN w dniu 15.6.2020;

b) II w wysokości 1 000 000 PLN w dniu 30.6.2020;

c) III w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 30.10.2020;

d) IV w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 20.12.2020.

Powyższe terminy transz stanowią podstawę do obliczenia wartości oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów i ilości transz wraz z przenoszeniem kwot pomiędzy transzami do nieprzekraczalnej kwoty kredytu 6 000 000,00 PLN.

3) Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby termin wypłaty poszczególnych transz kredytu był nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia przekazania faksem lub e-mailem dyspozycji wypłaty – zgodnie z terminem podanym w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ, który będzie następnie podlegał ocenie w kryterium wypłaty poszczególnych transz kredytu T. W przypadku gdy zaproponowany termin wypłaty poszczególnych transz będzie dłuższy niż 4 dni robocze, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

4) Waluta kredytu: PLN

5) Uruchomienie środków kredytowych następować będzie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego złożonych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, poprzez przekazanie środków na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Filia w Kobylnicy nr 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010.

6) Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku a w przypadku roku przestępnego 366 dni.

7) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu informacja zostanie przekazana do dnia 24 grudnia każdego roku.

8) Spłata kapitału będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego. Kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem spłaty, określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy). Spłaty kapitału w latach 2021–2034 wynosić będą po 399 996,00 PLN i w roku 2035: 400 056,00 PLN.

9) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Jako termin spłaty raty kapitałowej i odsetek przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że spłata dokonana będzie z wykorzystaniem systemu SORBNET pozwalającego na uznanie rachunku kredytowego wykonawcy w ciągu tego samego dnia. W pozostałych przypadkach jako termin spłaty raty kapitałowej i odsetek, przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

10) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 30 stycznia 2021 r.

11) Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 30 grudnia 2020 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 068-161804
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady składania odwołań reguluje dział VI rozdział II Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020