Diensten - 254501-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kobylnica: Kredietverlening

2020/S 105-254501

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Nationaal identificatienummer: 365696881
Postadres: ul. Wodna 20/2
Plaats: Kobylnica
NUTS-code: PL636 Słupski
Postcode: 76-251
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Pierzchalska
E-mail: k.pierzchalska@kobylnica.pl
Telefoon: +48 598415912
Fax: +48 598415915

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 PLN

Referentienummer: Znak sprawy: CUW-DOR.271.6.2020.OZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) na sfinansowanie:

1) planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok w kwocie 2 117 810,00 PLN – z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych;

2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 882 190,00 PLN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 punkt 3.2 SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS-code: PL63 Pomorskie
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Kobylnica, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, w transzach o których mowa w ppkt 2) lit. a, b, c, d poniżej, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i ilości transz oraz możliwością przenoszenia kwot pomiędzy transzami.

2) Kredyt uruchamiany będzie w następujących transzach:

a) I w wysokości 1 000 000 PLN w dniu 15.6.2020;

b) II w wysokości 1 000 000 PLN w dniu 30.6.2020;

c) III w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 30.10.2020;

d) IV w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 20.12.2020.

Powyższe terminy transz stanowią podstawę do obliczenia wartości oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów i ilości transz wraz z przenoszeniem kwot pomiędzy transzami do nieprzekraczalnej kwoty kredytu 6 000 000,00 PLN.

3) Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby termin wypłaty poszczególnych transz kredytu był nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia przekazania faksem lub e-mailem dyspozycji wypłaty – zgodnie z terminem podanym w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ, który będzie następnie podlegał ocenie w kryterium wypłaty poszczególnych transz kredytu T. W przypadku gdy zaproponowany termin wypłaty poszczególnych transz będzie dłuższy niż 4 dni robocze, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

4) Waluta kredytu: PLN

5) Uruchomienie środków kredytowych następować będzie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego złożonych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, poprzez przekazanie środków na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Filia w Kobylnicy nr 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010.

6) Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku a w przypadku roku przestępnego 366 dni.

7) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu informacja zostanie przekazana do dnia 24 grudnia każdego roku.

8) Spłata kapitału będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego. Kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem spłaty, określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy). Spłaty kapitału w latach 2021–2034 wynosić będą po 399 996,00 PLN i w roku 2035: 400 056,00 PLN.

9) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Jako termin spłaty raty kapitałowej i odsetek przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że spłata dokonana będzie z wykorzystaniem systemu SORBNET pozwalającego na uznanie rachunku kredytowego wykonawcy w ciągu tego samego dnia. W pozostałych przypadkach jako termin spłaty raty kapitałowej i odsetek, przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

10) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 30 stycznia 2021 r.

11) Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 30 grudnia 2020 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 068-161804
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady składania odwołań reguluje dział VI rozdział II Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020