Diensten - 254503-2020

02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Diensten voor onderwijs en opleiding

2020/S 105-254503

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 675-000-21-18
Postadres: al. Mickiewicza 21
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-120
Land: Polen
Contactpersoon: Paulina Żurek
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Telefoon: +48 126624430
Fax: +48 126624410

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urk.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referentienummer: DZP-291-4140/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 794 047.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-589066

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil
Postadres: ul. Kraczewicka 19 lok. 19
Plaats: Poniatowa
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 24-320
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil
Postadres: ul. Kraczewicka 19 lok. 19
Plaats: Poniatowa
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 24-320
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020