Dienstleistungen - 254505-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Łódź: Straßenreinigung

2020/S 105-254505

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Postanschrift: ul. Piotrkowska 104
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-926
Land: Polen
Kontaktstelle(n): prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Agnieszka Balcerak, Maria Herszel
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI.

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-II.271.45.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90611000 Straßenreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 429 191.10 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90612000 Straßenkehrdienste
90511300 Müllsammlung
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
71631480 Inspektion von Straßen
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Rejon VI obszar Żubardź – Koziny Łódź, POLSKA,

Rejon XI obszar Olechów – Andrzejów Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace związane z przedmiotem zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje: prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp – zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych usług jednak nie więcej niż o 100 % wartości umowy brutto. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2019–2022” Północ oraz „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2019–2022” Południe zostały wszczęte dnia 24 maja 2019 r. Zamówienia miały zostać udzielone w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Dodatkowo zamówienia te zostały podzielone na 16 części w tym Północ 9 części, Południe 7 części. Przedmiotowe postępowania były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39–46 w związku z art. 10 ust. 1 Pzp Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. (...) cd. w sekcji VI.3) i VI.4.3).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 087-208618
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Flora sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ryżowa 49
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 429 191.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. VI.1.1) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Północ 14.8.2019 w częściach 1 /rejon I/, 2 /rejon II/, 4 /rejon IIIB/, 5 /rejon IV/, 7 /rejon VB/, 8 /rejon VI/ i 9 /rejon VIII/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie,

— 14.8.2019 w częściach: 3 /rejon IIIA/ i 6 /rejon VA/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Południe,

— 14.8.2019 w częściach 1 /rejon VII/, 2 /rejon IX/, 4 /rejon XI/, 7 /rejon XIIIB/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie,

— 19.8.2019 w częściach 3 /rejon X/ i 5 /rejon XII/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z naniżą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie. Zamawiający dokonał wyboru ofert najkorzystniejszej w postępowaniu na Południe w części 6 /rejon XIIIA/ zamówienia 4.10.2019. W celu zapewnienia ciągłości prac, zabezpieczenia sezonu zimowego, zamawiający skorzystał z przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu nr DOA-ZP-VIII.271.13.2016 pn. „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2017–2019”, prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp do 50 % wartości umowy. Zamówienia udzielono na okres 6 miesięcy. Postępowanie zostało wszczęte 13.9.2019. 15.10.2019 dokonano wyboru oferty wykonawcy. Termin obowiązywania umów na wykonywanie wskazanych usług od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku ze zmianą organizacyjną w strukturach Urzędu Miasta, a co za tym idzie przejęcia niektórych zadań przez utworzony Departament Ekologii i Klimatu, Wydział Kształtowania Środowiska, nastąpiła zmiana zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia w stosunku do wcześniejszego postępowania przetargowego. 5.2.2020 wszczęto ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Letnie i zimowe,ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2020–2022”. Zamówienie to miało obowiązywać od 1.5.2020 do 30.6.2022 i zostało podzielone na 14 części w wyniku połączenia unieważnionych części z Północy i Południa. Otwarcie ofert w tym postępowaniu miało się odbyć 9.3.2020. W wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania termin został przesunięty na 19.3.2020. Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego (koronawirus w Polsce i na świecie), termin otwarcia ofert został przesunięty na 31.3.2020, a następnie na 8.5.2020. Niestety już teraz jest pewnym, że zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w określonym terminie. Jest to sytuacja wyjątkowa, wymagająca natychmiastowego wykonania zamówienia. Przerwanie ciągłości wykonywania usług oczyszczania miasta, m.in. opróżniania koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości, dezynfekcji tych koszy, oczyszczania miasta z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, mogłoby spowodować ogromne zagrożenie epidemiologiczne na terenie miasta. Ponieważ jest to sytuacja nagła – wymagane jest również natychmiastowe wykonanie zamówienia. Zadanie oczyszczania miasta wymaga od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. Potrzeba natychmiastowego działania, zrealizowania zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań porządkowych na terenie miasta Łodzi (...).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Cd. z sekcji VI.3) Wystąpienie tych okoliczności powodujących konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, wynika z przyczyn niezależnych od zamawiającego, okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a w zaistniałej sytuacji nie da się zachować terminów określonych w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie z wolnej ręki będzie obowiązywało w sezonie letnim i jesiennym. Będą w nim zawarte usługi oczyszczania jezdni, opróżniania koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości, koszenie traw oraz usuwania liści, a także oczyszczania studzienek kanalizacyjnych (szczególnie ważne w przypadku opadów deszczu, a co za tym idzie zapobieganie powstawaniu rozlewisk). Zamówienie to będzie obowiązywało nie wcześniej niż od 1.5.2020 do 31.10.2020. Zaistnienie tak wyjątkowej sytuacji nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć oraz to, że wymagana jest szybka reakcja zamawiającego w usłudze sprzątania miasta, spowodowało udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, z art. 67 ust. 1 pkt 3 uPzp, wykonawcy zaproszonemu do negocjacji. Wykonawca – Przedsiębiorstwo usług ogrodniczych Flora sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49, 02-495 Warszawa, POLSKA, zaproszony do negocjacji zna specyfikę pracy. Firma ta wykonywała już wcześniej usługi porządkowe na terenie miasta. Wykazała się dobrą organizacją pracy. Posiada odpowiedni sprzęt, co z pewnością ułatwi oraz przyspieszy przeprowadzenie prac porządkowych. Przez wiele lat pracy na rzecz miasta wywiązywała się z powierzonych zadań. W chwili obecnej ma podpisaną umowę na oczyszczanie pasów dróg publicznych w rejonie VI oraz do 30.4.2020 wykonuje usługi porządkowe na terenach wewnętrznych, w trybie z wolnej ręki, art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Oczyszczanie dróg wewnętrznych przez Przedsiębiorstwo usług ogrodniczych Flora sp. z o.o., przyczyni się do wykonywania usług kompleksowo, co z pewnością wpłynie na poprawę wizerunku miasta.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020