Suministros - 254510-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-s. Satovcha: Electricidad

2018/S 112-254510

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Dikchan“
2016275060230
ul. „Todor Shopov“ No. 39
s. Satovcha
2950
Bulgaria
Persona de contacto: Mevdet Yahova — yuriskonsult
Teléfono: +359 887272718
Correo electrónico: ddssatovcha@abv.bg
Fax: +359 75412070
Código NUTS: BG413

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dls-dikchan.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/397
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Териториално поделение на ДП
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, ловностопанска дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“ за срок от 36 месеца“.

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия-ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“. Прогнозно количество електроенергия за три години — 85 500 КWh.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 9 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Обектите на Възложителя, находящи се в с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение в 2 броя обекти, стопанисвани от Възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът следва да:

1. притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, изискването за притежаване на Лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39, от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на стандартна балансираща група“.

2. да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО), като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и статус активен.

3. да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентификационен номер/EIC код и статус активен.

За удостоверяване на обстоятелствата по т. 1, 2 и 3 включително се попълва част IV, раздел А, „ГОДНОСТ“, т. 1 от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

В случай, че участникът е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, в случая на чл. 67, ал. 5 от ЗОП се допуска представянето на еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държавата, където чуждестранното лице е установено.

В този случай участникът следва да приложи извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, който урежда посоченото обстоятелство. Документите се представят в превод на български език. В случай, че чуждестранното лице или обединението, в което участва чуждестранното лице, бъде определено за изпълнител, преди сключване на договора и започване изпълнението на дейностите от предмета на поръчката той следва да притежава и представи валиден лиценз за „Търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „Координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците в обществената поръчка.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

Под сходен предмет следва да се разбира — доставка на електрическа енергия.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в еЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 се представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки (референции, публични регистри, удостоверения и др.).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/07/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 39.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018