Diensten - 254515-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulon: Uitvoeren van wettelijk verplichte controle

2020/S 105-254515

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Postadres: 247, avenue Jacques Cartier
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83090
Land: Frankrijk
E-mail: Serviceachat@cnmss.fr
Telefoon: +33 494169559
Fax: +33 494163959

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://cnmss.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de certification des comptes des exercices 2020 à 2025 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Referentienummer: 1977033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— la certification des comptes des exercices 2020 à 2025, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, établissement public national à caractère administratif en charge du régime spécial de sécurité sociale des militaires.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 145 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— la certification des comptes des exercices 2020 à 2025, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, établissement public national à caractère administratif en charge du régime spécial de sécurité sociale des militaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 159-392971
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19 77 033
Benaming:

Mission de certification des comptes des exercices 2020 à 2025 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mazars
Nationaal identificatienummer: 377 505 565 00087
Postadres: 61, rue Henri Regnault
Plaats: Courbevoie
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92400
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 149974658

Internetadres: http://Mazars.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5, rue Racine
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-toulon@juradm.fr
Telefoon: +33 494427930
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://Toulon.tribunal-adminsitratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé pré-contractuel article L. 551-1 du code de justice administrative;

— référé contractuel article articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 5, rue Racine
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020