TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254517-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Ústí nad Labem: Vehículos de motor para el transporte de diez o más personas

2018/S 112-254517

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Dopravní společnost Ústeckého kraje,
06231292
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 01
República Checa
Persona de contacto: Bc. Věra Koutská, asistentka ředitele
Teléfono: +420 776093583
Correo electrónico: koutska.v@ds-uk.cz
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ds-uk.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje

Número de referencia: VZ-508/2018
II.1.2)Código CPV principal
34120000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku autobusů. Zadávací řízení je v souladu s § 35 a § 101 zákona rozděleno na čtyři části. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, několik, nebo všechny části zakázky s tím, že každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně. Jednomu dodavateli lze zadat i všechny části zakázky. Rámcová dohoda na příslušnou část či části zakázky bude v souladu s § 132 odst. 2 a § 169 odst. 1 zákona uzavřena na dobu 4 let, a to vždy pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m, včetně odbavovacího a informačního systému

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34120000
34121100
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem 1. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m (tj. v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 4 – Technická specifikace vozidla 10,5 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního systému.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m, včetně odbavovacího a informačního systému

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34120000
34121100
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem 2. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m (v rozmezí délky uvedeném Příloze č. 5 – Technická specifikace vozidla 12 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního systému.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m, včetně odbavovacího a informačního systému

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34120000
34121100
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem 3. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 29 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 13 m (v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 6 – Technická specifikace vozidla 13 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního systému.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 36 ks třínápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 15 m, včetně odbavovacího a informačního systému

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34120000
34121100
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem 4. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 36 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 15 m (v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 7 – Technická specifikace vozidla 15 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního systému.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Pro část 1, 2, 3, 4: základní způsobilost: dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona;

Pro část 1, 2, 3, 4: profesní způsobilost: dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 10:01

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě!

Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení na každou část zakázky jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v zadávacím řízení na stejnou část zakázky prokazuje kvalifikaci.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. *DOC, *DOCX, *RTF, *XLS, *XLSX nebo *PDF (nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání).

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj.

Tender Arena dostupný na internetové adrese profilu zadavatele.

https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk

či na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

Dle tam uvedených informací by účastník zadávacího řízení měl pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (Download) / 512 Kbps (Upload), účastník zadávacího řízení by rovněž měl mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018