Diensten - 254522-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Saint-Paul-Lez-Durance: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2020/S 105-254522

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CEA — Centre de Cadarache
Postadres: DEN/CAD/DSTG/SC/BLAD bâtiment 122
Plaats: Saint-Paul-Lez-Durance Cedex
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13108
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Laurence Demetriades
E-mail: laurence.demetriades@cea.fr
Telefoon: +33 442253199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cea.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission d'aide au logement des collaborateurs ITER et de leur famille

Referentienummer: B19-2878-LDC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70330000 Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 784 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 016-033941

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4000877543
Benaming:

Mission d'aide au logement des collaborateurs ITER et de leur famille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exécutive Relocations SAS
Postadres: 9 rue Thomas Edison
Plaats: Genevilliers
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 784 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020