TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254527-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bydgoszcz: Equipamiento médico

2018/S 112-254527

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz
85-326
Polonia
Persona de contacto: mgr Ksenia Sondej
Teléfono: +48 523256795
Correo electrónico: zampub@kpcp.pl
Fax: +48 523256609
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kpcp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.kpcp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatury medycznej i łóżek elektrycznych wraz z szafkami

Número de referencia: 24 Z PN 18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej i łóżek elektrycznych wraz z szafkami tj.

a) Pakiet 1: Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe,

b) Pakiet 2: Respiratory,

c) Pakiet 3: System monitorowania pacjenta wraz z 8 kardiomonitorami,

d) Pakiet 4: Zestawy pomp infuzyjnych ze stacją dokującą.

2. Szczegółowe wymagane parametry zawiera załącznik nr od 1-1 SIWZ do 1-4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Łóżko szpitalne elektryczne Ilość szt. 7

2. Łóżko szpitalne elektryczne z wagą i przechyłami bocznymi Ilość szt. 1

3. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Ilość szt. 8

— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPKP.06.01.01-04-0079/17
II.2.14)Información adicional

1. Informacje o funduszach Unii Europejskiej Projekt pn. „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”,

2. Kryterium oceny ofert i jego waga: - Cena 60 %, - Właściwości techniczne 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Respirator – 5 kpl

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Respirator - Ilość kpl. 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPKP.06.01.01-04-0079/17
II.2.14)Información adicional

1. Informacje o funduszach Unii Europejskie Projekt pn. „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”.

2. Kryterium oceny ofert i jego waga: - Cena 60 %, - Właściwości techniczne 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System monitorowania pacjenta wraz z 8 kardiomonitorami

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

II.2.4)Descripción del contrato:

System monitorowania pacjenta wraz z 8 kardiomonitorami - Ilość kpl. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPKP.06.01.01-04-0079/17
II.2.14)Información adicional

1. Informacje o funduszach Unii Europejskiej Projekt pn. „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

2. Kryterium oceny ofert i jego waga: - Cena 60 %, - Właściwości techniczne 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą – 5 kpl.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą - Ilość kpl. 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPKP.06.01.01-04-0079/17
II.2.14)Información adicional

1. Informacje o funduszach Unii Europejskiej Projekt pt. „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

2. Kryterium oceny ofert i jego waga: - Cena 60 %, - Właściwości techniczne 40 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.2 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w - szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 SIWZ składa:

3.1a) w przypadku pkt 11.2.a) SIWZ - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.1b) w przypadku pkt 11.2 b-d) SIWZ - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. (...)

Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ (www.kpcp.pl).

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (www.kpcp.pl).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium określona została w wysokości: Pakiet 1: 3 800,00 PLN, Pakiet 2: 8 400,00 PLN, Pakiet 3: 8 400,00 PLN, Pakiet 4: 2 800,00 PLN.

3. Kryterium oceny ofert i jego waga: - Cena 60 %, - Właściwości techniczne 40 %.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału z postępowania, należy złożyć: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ).

Oferty należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Wyjątek stanowi JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

6.1 Deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).

6.2 Folder / ulotka potwierdzająca spełnianie parametrów technicznych określonych w Opisach przedmiotu zamówienia,

6.3 Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Opisach przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.2 SIWZ nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań).

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

7.2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które określone zostały w pkt. 11.2 i 11.3 SIWZ (www.kpcp.pl) tj. dokumenty zgodnie z § 5 pkt. 1-6, 9, §7 i §8 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego zawiera SIWZ (www.kpcp.pl).

8. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

8.1 Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1...SIWZ).

8.2 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zał. nr 2...SIWZ).

8.3 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 SIWZ).

8.4 Dowód wniesienia wadium.

8.5 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

9. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.4 SIWZ i 24.5 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrującej odwołanie, stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018