TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254532-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento restringido 

Dinamarca-Copenhague: Sistemas y servidores de información

2018/S 112-254532

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Dinamarca
Persona de contacto: Berit Bünger Torp
Teléfono: +45 20855645
Correo electrónico: bbt@ski.dk
Código NUTS: DK01

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ski.dk

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd7a896f-17f9-4364-b871-86b391645fe3/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Indkøbscentral

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servere og Storage

Número de referencia: 50.03
II.1.2)Código CPV principal
48800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af servere og storage ved et begrænset udbud. Nærværende udbud erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt 2 aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. Server og Storage. Fra den 1.1.2019 vil aftalen indgå i det statslige indkøbsprogram, hvorefter aftalen også vil skulle dække det statslige indkøbsbehov på området. Staten som helhed er forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017 om indkøb i staten, inklusive eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen er forpligtende for de kommuner og regioner, som har tilsluttet sig aftalen. SKI’s øvrige kunder kan anvende rammeaftalen frivilligt.

Det fremgår af bilag A, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der fremgår en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 700 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
48820000
48780000
32562000
32581100
30211500
30233100
30236110
30237280
72110000
72130000
72140000
72591000
72590000
72610000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0
II.2.4)Descripción del contrato:

Rammeaftalen vedrører indkøb af servere og storage samt løsninger relateret hertil. Ydermere giver rammeaftalen mulighed for at indkøbe relateret tilbehør, software samt service- og supportaftaler og øvrige tilknyttede ydelser.

Det er hensigten med aftalen at sikre et bredt udvalg af producentmærker og et både bredt og dybt sortiment inden for servere og storage og tilbehør hertil. De prækvalificerede tilbudsgivere skal således tilbyde et udvalg af flere forskellige producentmærker, herunder tilhørende service- og supportaftaler.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- - Produkter.

1) Servere:

— Rack servere,

— Blade servere,

— Tower servere.

2) Storage:

— Directly Attached Storage (DAS),

— Network Attached Storage (NAS),

— Block storage,

— Backup- og arkivering.

3. Tilbehør:

— Racks,

— Chassiser/enclosures,

— Løsdele,

— Kabling,

— Strømforsyninger,

— Adaptors,

— Netværksswitche og SFP-moduler.

4. Software:

— Virtualiseringssoftware,

— Overvågningssoftware,

— Managementsoftware,

— Replikeringssoftware (synkron/asynkron),

— Komprimerings- og deduplikeringssoftware,

— Performance-, analyse- og rapportsoftware,

— Operativsystemer.

- - Komplekse og/eller integrerede løsninger.

— Software Defined Data Center (SDDC),

— Software Defined Storage (SDS),

— Integrated Systems Solutions (IS).

- Hyper Converged Infrastucture System (HCI),

- Integrated Infrastructure System (IIS/CI),

- Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

— Backup- og arkiveringsløsninger.

- - Service- og supportaftaler.

- - Timebaserede ydelser.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange i 12 måneder pr. forlængelse.

Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 8
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier:

1) Omsætning indenfor Rammeaftalens produkter og ydelser,

2) Relevansen af ansøgers referencer

I bedømmelsen vægter nr. 1 med 70% og nr. 2 vægter med 30%.

Kriterium 1: Omsætning indenfor Rammeaftalens produkter og ydelser, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1.

SKI vil foretage en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af den angivne omsætning indenfor rammeaftalens produkter og ydelser, jf. udbudsmaterialets bilag B, i det senest disponible regnskabsår ved at omregne omsætningen til en karakter.

Kriterium 2: Relevansen af ansøgers referencer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgerens referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70 % og 30 %. Ved bredde forstås de ydelser og funktioner inden for den relevante løsningsområde, jf. Rammeaftalens bilag B, punkt 5, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.1.

Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningsfristen for nærværende udbud, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.2.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af ovenstående kriterier, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad.

Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.3.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Specifik omsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

1) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens/tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet ydelsesspecifik omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, på minimum 30 000 000 DKK. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som ansøgers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som virksomhedernes samlede ydelsesspecifikke omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 5% i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning.

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, fremgår

Eller,

- en erklæring om, at det i ESPD anførte om den samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B, er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos ansøger/tilbudsgiver.

Minimumskravene til soliditetsgrad.

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal oplyse 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år.

Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet et særskilt dokument til angivelse af referencer kaldet ”Skema til oplysninger om referencer”. I dette dokument bedes ansøger angive oplysninger om sine referencer. Således skal ESPD, del IV afsnit C: Teknisk og faglig formåen ikke udfyldes.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et minimumskrav, at ansøger har 4 referencer på leverancer som omfatter levering af produkter og ydelser indenfor udbudsmaterialets bilag B punkt 5 angivne løsningsområder, også benævnt ”Komplekse og/eller integrerede løsninger” indenfor de seneste 3 år. Ansøger skal oplyse én reference for hvert af de 4 angivne løsningsområder:

Løsningsområde 1: Software Defined Storage (SDS).

Løsningsområde 2: Integrated Systems Solutions (IS).

Løsningsområde 3: Der oplyses en reference fra ét af nedenstående 3 områder:

(a) Hyperconverged Infrastructure Systems (HCI/HCIS),

(b) Integrated Infrastructure System (IIS/CI)

(c) Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Løsningsområde 4: Backup- og arkiveringsløsninger.

Der kan kun oplyses én reference pr. løsningsområde, dvs. at ansøger skal oplyse 4 referencer. For løsningsområde 3 skal ansøger oplyse én reference i alt, som skal være fra 1 af de 3 ovenfor nævnte områder: HCI/HCIS, IIS/CI eller VDI. Såfremt en ansøger fremsender mere end én reference for hvert af de 4 løsningsområde, vil referencen for hvert løsningsområde fra det først uploadede afkrydsningsskema blive anvendt i vurderingen af udvælgelseskriterierne.

Der skal for hver reference sættes mindst ét kryds i ”Skema til oplysninger om referencer”.

En reference må maksimalt ligge 3 år tilbage fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

”Reference” defineres i denne sammenhæng som levering af ydelser/funktioner inden for et givent løsningsområde, jf. bilag B, punkt 5, inden for en given tidsperiode for en kunde. Ved en ”kunde” forstås en organisatorisk enhed, som har et CVR nr. forskelligt fra ansøgers eget. Leverancer indgået under en rammeaftale eller en konkret kontrakt kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en reference. SKI forbeholder sig ret til at kontakte ansøgers reference (kunden) for at bekræfte de oplysninger som ansøger har afgivet om referencen i udbudsmaterialets ”Skema til oplysninger”.

De fremsendte referencer udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. De tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne vedrørende teknisk og faglig formåen.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.5. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.6.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 005-006477
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 15/08/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 8 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Ansøger/tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5): Det anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Ad) III.1.3) Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet et særskilt dokument til angivelse af referencer kaldet ”Skema til oplysninger om referencer”. I dette dokument bedes ansøger angive oplysninger om sine referencer.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

— Ansøger skal vedlægge en udfyldt elektroniske version af ESPD. ESPD tjener som foreløbig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens § 151,

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. I øvrigt henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og særligt om endelige dokumentation i punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Ansøgning om prækvalifikation og afgivelse at tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3,

— Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Login for at få adgang til tilmelding« og logge ind. Herefter kan der klikkes på »Tilmelding« for at tilmelde sig udbuddet.

Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

— Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og der kan logges ind ved at klikke på »Login og gå på din side« Herefter kan man tilmelde sig udbuddet.

Efter succesfuld aktivering, får man tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).

— Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgningen/tilbuddet og de til ansøgningen/tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget ansøgning/tilbud. Når ansøger/tilbudsgiver uploader ansøgning/tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte ansøgningen/tilbuddet i Ethics efter ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405708
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage over ikke at være tildelt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018