Diensten - 254535-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2020/S 105-254535

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Nationaal identificatienummer: 90009112024
Postadres: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1026
Land: Letland
Contactpersoon: Administratīvi juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā referente Lāsma Liepiņa
E-mail: iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Telefoon: +371 67829073
Fax: +371 67829076

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nva.iem.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, būvniecības nodrošināšana, iepirkuma veikšana u. c.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ēkas dežuranta pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos Rīgā, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem

Referentienummer: IeM NVA 2019/97
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ēkas dežuranta pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos Rīgā, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 422.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ēkas dežuranta pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos Rīgā, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rīga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ēkas dežuranta pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos Rīgā, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 235-576432
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ēkas dežuranta pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos Rīgā, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “SKIV Security”
Nationaal identificatienummer: 40103335770
Postadres: Augusta Deglava iela 166B
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1021
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 422.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 422.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Minētais līgums noslēgts vispārīgās vienošanās ietvaros.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020