Diensten - 254537-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Morlaix: Reparatie en onderhoud van controleapparatuur

2020/S 105-254537

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Morlaix
Postadres: Place des Otages — BP 47125
Plaats: Morlaix Cedex
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29671
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@villedemorlaix.org
Telefoon: +33 298631079

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://Morlaix.fr

Adres van het kopersprofiel: http://Marches.megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrôles annuels, vérification, maintenance et dépannage des moyens de lutte contre les risques incendie et de panique sur le patrimoine géré par la Ville de Morlaix

Referentienummer: 19.040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50413000 Reparatie en onderhoud van controleapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— contrôles annuels, vérification, maintenance et dépannage des moyens de lutte contre les risques incendie et de panique sur le patrimoine géré par la Ville de Morlaix.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 183 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Extincteurs, RIA et exutoires de fumées

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
42521000 Rookafzuiguitrusting
35111300 Brandblustoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— extincteurs, RIA et exutoires de fumées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SSI, BAES, alarmes type 4

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— SSI, BAES, alarmes type 4.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Détection gaz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413100 Reparatie en onderhoud van gasdetectieapparatuur
38543000 Gasdetectie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— détection gaz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-017131
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.040.01
Perceel nr.: 1
Benaming:

Extincteurs, RIA et exutoires de fumées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage énergie systèmes
Plaats: Saint-Martin-des-Champs
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.040.02
Perceel nr.: 2
Benaming:

SSI, BAES, alarmes type 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SEI
Plaats: Brest
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.040.03
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dérection gaz

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— accord-cadre alloti sans minimum ni maximum avec émission de bons de commande conclu de sa date de notification jusqu'au 31.12.2020 puis renouvelable annuellement trois fois;

— les montants indiqués sont les montants estimatifs HT non contractuels pour la durée de l'accord-cadre. Ils comprennent les prestations de maintenance préventive (Prix global et forfaitaire annuel de 7 517.41 EUR HT pour le lot 1 et de 4 862.50 EUR HT pour le lot 2) et les prestations de maintenance curative (suivant taux horaires).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de rennes
Postadres: 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020