Dienstleistungen - 254540-2020

02/06/2020    S105

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2020/S 105-254540

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
E-mail: izabella.helbing@arimr.gov.pl
Tel.: +48 225950736
Faks: +48 223185411
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arimr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania

Numer referencyjny: DPiZP.2610.44.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania.

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na określone poniżej dwie rozłączne części zamówienia:

2.1. część nr 1 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym określonym dla zadania nr 1;

2.2. część nr 2 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym dla zadania nr 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 947 339.84 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy dedykowanym dla zadania nr 1.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do umowy dedykowanego dla zadania nr 1).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 43,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Waga: 5,00
Cena - Waga: 47,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 6 473 669,92 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy dedykowanym dla zadania nr 2.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do wzoru umowy dedykowanego dla zadania nr 2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 45,00
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość świadczenia usług w soboty / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Waga: 5,00
Cena - Waga: 45,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 1 020 810,98 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-618618
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nexio Management sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szturmowa 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 947 339.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 947 339.84 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy sekcji V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia / zamówienia na część nie udzielono:

Przedmiotowe postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i brak było możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 62-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020