Diensten - 254540-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Systeem- en technisch advies

2020/S 105-254540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postadres: al. Jana Pawła II 70
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-175
Land: Polen
Contactpersoon: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
E-mail: izabella.helbing@arimr.gov.pl
Telefoon: +48 225950736
Fax: +48 223185411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arimr.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: państwowa osoba prawna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania

Referentienummer: DPiZP.2610.44.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72220000 Systeem- en technisch advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania.

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na określone poniżej dwie rozłączne części zamówienia:

2.1. część nr 1 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym określonym dla zadania nr 1;

2.2. część nr 2 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym dla zadania nr 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 947 339.84 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000 Systeem- en technisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy dedykowanym dla zadania nr 1.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do umowy dedykowanego dla zadania nr 1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Weging: 43,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Weging: 5,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Weging: 5,00
Prijs - Weging: 47,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 6 473 669,92 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000 Systeem- en technisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy dedykowanym dla zadania nr 2.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do wzoru umowy dedykowanego dla zadania nr 2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Weging: 45,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Gotowość świadczenia usług w soboty / Weging: 5,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Weging: 5,00
Prijs - Weging: 45,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 1 020 810,98 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 249-618618
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nexio Management sp. z o.o.
Postadres: ul. Szturmowa 2A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-678
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 947 339.84 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 947 339.84 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dotyczy sekcji V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia / zamówienia na część nie udzielono:

Przedmiotowe postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i brak było możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 62-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020