Diensten - 254544-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Arnhem: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 105-254544

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jaap Römelingh
E-mail: j.romelingh@gelderland.nl
Telefoon: +31 263599103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129062

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak dertien panden (twee kantoren en elf steunpunten)

Referentienummer: Zaaknummer 2019-009278
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding was te komen tot een overeenkomst met een opdrachtnemer voor het verrichten van schoonmaakdiensten in dertien panden van Provincie Gelderland.

De aanbesteding betreft reguliere schoonmaak- en regiewerkzaamheden in twee kantoren en op elf steunpunten. De hoofdvestiging van Provincie Gelderland, gesitueerd aan de Markt 11 in het centrum van Arnhem, valt buiten deze aanbesteding.

De Overeenkomst is ingegaan op 16.4.2020 en heeft een duur van twee jaar. De opdracht kan drie maal met een periode van een jaar worden verlengd.

Deze Opdracht is gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft uitgebracht.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 300 000.00 EUR / Hoogste offerte: 350 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse plaatsen in de Provincie Gelderland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding was te komen tot een overeenkomst met een opdrachtnemer voor het verrichten van schoonmaakdiensten in dertien panden van Provincie Gelderland.

De aanbesteding betreft reguliere schoonmaak- en regiewerkzaamheden in twee kantoren en op elf steunpunten. De hoofdvestiging van Provincie Gelderland, gesitueerd aan de Markt 11 in het centrum van Arnhem, valt buiten deze aanbesteding.

De Overeenkomst is ingegaan op 16.4.2020 en heeft een duur van twee jaar. De opdracht kan drie maal met een periode van een jaar worden verlengd.

Deze Opdracht is gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft uitgebracht.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Opstartplan. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplan. / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplan personeel. / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Reguliere schoonmaakkosten. / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Diverse uurtarieven. / Weging: 9
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 231-566696
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaak dertien panden (twee kantoren en elf steunpunten)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schoonmaakbedrijf Aalbers bv
Postadres: Dorpsstraat 91
Plaats: Bemmel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6680 AD
Land: Nederland
E-mail: info@smb-aalbers.nl
Telefoon: +31 481463147

Internetadres: www.smb-aalbers.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Laagste offerte: 300 000.00 EUR / Hoogste offerte: 350 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verliep volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kon u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Deze was twintig kalenderdagen na dagtekening van de bekendmaking van de gunningsbeslissing per mail aan alle inschrijvers.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020