Diensten - 254545-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Sassari: Diensten voor afvalvervoer

2020/S 105-254545

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Università degli studi di Sassari
Postadres: piazza Università 21
Plaats: Sassari
NUTS-code: ITG25 Sassari
Postcode: 07100
Land: Italië
Contactpersoon: Annamaria Sechi
E-mail: ufficioappalti@uniss.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uniss.it

Adres van het kopersprofiel: www.uniss.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari – CUI: 0019635090

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di prelievo, trasporto, avviamento alle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per le diverse sedi in cui è articolata l’Università degli studi di Sassari.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 251 025.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG25 Sassari
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sassari e altre sedi sul territorio ricomprese nell’Università diffusa dell’ateneo. Vedere allegato 4 al capitolato.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di prelievo, trasporto, avviamento alle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per le diverse sedi in cui è articolata l’Università degli studi di Sassari. Il servizio è definito nel capitolato. Vedere requisiti di punti 6 e 7 del disciplinare di gara

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-505025
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari – CUI: 0019635090.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.E. Trand — srl
Postadres: strada Statale SS km 1.600 554
Plaats: Cagliari
NUTS-code: ITG27 Cagliari
Postcode: CAP 09100
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 251 025.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 251 025.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Sardegna
Plaats: Cagliari
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020