Diensten - 254546-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting

2020/S 105-254546

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Nationaal identificatienummer: 26750045200672
Postadres: 7 rue du Fer à Moulin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 75005
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats — logistique — bureau 516 — 5e étage — 7 rue du Fer à Moulin
E-mail: Logistique.equipements@eps.aphp.fr
Telefoon: +33 146691334
Fax: +33 146691234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ageps.aphp.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ageps-Ao-19-034e

Referentienummer: AGEPS-AO-19-034E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de prestations de maintenance et fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération, les tables d'accouchement, les bras de distribution et les éclairages chirurgicaux et médicaux de l'ensemble des établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 750 141.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de marque anciennement ALM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de marque anciennement ALM, de type TAB 992, TAB 996, TRANSFERIS, 5090 et 6090.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour tables d'opération, bras de distribution et éclairages opératoires

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour:

— les tables d'opération de marque Maquet, à l'exception des tables d'opération incluses dans le lot nº 1;

— les bras de distribution de marque ALM et Maquet;

— les éclairages opératoires de marque ALM, Maquet, Hanaulux, Heraus et Angenieux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de type C-MAX

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de type C-MAX.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Merivaara

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Merivaara.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Mediprema

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Mediprema.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance pour les éclairages opératoires de marque Surgiris

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de maintenance pour les éclairages opératoires de marque Surgiris.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de marque anciennement ALM

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de marque anciennement ALM, de type TAB 992, TAB 996, TRANSFERIS, 5090 et 6090

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de piéces détachées pour tables d'opération, bras de distribution et éclairages opératoires

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour: - les tables d'opération de marque Maquet, à l'exception des tables d'opération incluses dans le lot nº 1, les bras de distribution de marque ALM et Maquet, les éclairages opératoires de marque ALM, Maquet, Hanaulux, Heraus et Angenieux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de type C-MAX

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de type C-MAX.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Merivaara

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Merivaara.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Mediprema

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Mediprema.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les éclairages opératoires de marque Surgiris

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50422000 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées pour les éclairages opératoires de marque Surgiris.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité en % / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Coût en % / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-562213
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205032
Perceel nr.: 4
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HILL - ROM SAS
Postadres: ZI du Talhouet
Plaats: Pluvignier
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56330
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Hillrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 020 785.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205033
Perceel nr.: 15
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HILL - ROM SAS
Postadres: ZI du Talhouet
Plaats: Pluvignier
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56330
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Hillrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 654.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205034
Perceel nr.: 5
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Merivaara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Servimed SARL
Postadres: route de Bouxières, ZA du Serroir
Plaats: Lay-Saint-Christophe
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54690
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Servimed.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 558.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205035
Perceel nr.: 14
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Merivaara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Servimed SARL
Postadres: route de Bouxières, ZA du Serroir
Plaats: Lay-Saint-Christophe
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54690
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Servimed.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 234.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205036
Perceel nr.: 8
Benaming:

Prestations de maintenance pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dräger France SAS
Postadres: 25 rue Georges Besse
Plaats: Antony Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92182
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Draeger.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 577 068.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205037
Perceel nr.: 17
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les bras de distribution et éclairages opératoires de marque Dräger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dräger France SAS
Postadres: 25 rue Georges Besse
Plaats: Antony Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92182
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Draeger.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 171.06 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205038
Perceel nr.: 9
Benaming:

Prestations de maintenance pour les éclairages opératoires de marque Surgiris

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Surgiris
Postadres: 80 rue de la Gare
Plaats: Croix
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59170
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Surgiris.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 074.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205039
Perceel nr.: 18
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les éclairages opératoires de marque Surgiris

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Surgiris
Postadres: 80 rue de la Gare
Plaats: Croix
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59170
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Surgiris.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 130.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205040
Perceel nr.: 10
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de marque anciennement ALM, de type TAB 992, TAB 996, Transferis, 5090 et 6090

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Getinge France
Postadres: avenue de la Pomme de Pin Ardon
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45074
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Getinge.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 367.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020AGEC205041
Perceel nr.: 11
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour: les tables d'opération les bras de distribution les éclairages opératoires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Getinge France
Postadres: avenue de la Pomme de Pin Ardon
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45074
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Getinge.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365 096.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de marque anciennement ALM, de type TAB 992, TAB 996, Transferis, 5090 et 6090

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Prestations de maintenance pour: les tables d'opération les bras de distribution les éclairages opératoires

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'opération de type C-MAX

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque HILL-ROM

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Prestations de maintenance pour les tables d'accouchement de marque Mediprema

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération de type C-MAX

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'opération et bras de distribution de marque Trumpf/Blanco

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tables d'accouchement de marque Mediprema

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les critères de choix sont :

Lots de la catégorie 1 (lots nº 1 à 9):

— Qualité de la prestation, représentant 55 % de la note finale.

Pour ce critère, les offres seront appréciées, en fonction des sous-critères suivant:

—— organisation et moyens dédiés à l'exécution de la prestation objet du marché, représentant 21 % du total;

—— contenu et lisibilité des rapports d'intervention et des protocoles de maintenance, représentant 11 % du total;

—— pièces détachées, représentant 7 % du total;

—— délais de prise en charge et de réalisation des interventions..., représentant 11 % du total; —— existence d'une documentation technique pour chaque type d'appareil, représentant 5 % du total;

—— coût des prestations, représentant 40 % de la note finale;

—— développement durable, représentant 5 % de la note finale.

Lots de la catégorie 2 (lots nº 10 à 18):

— Qualité technique, représentant 34 % de la note finale.

Pour ce critère, les offres seront appréciées, en fonction des sous-critères suivant:

—— organisation, représentant 17 % du total;

—— délais de livraison, durée de garantie, valorisation du stock de pièces détachées, représentant 17 % du total;

—— coût de la fourniture, représentant 60 % de la note finale;

—— développement durable, représentant 6 % de la note finale.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020