Dienstleistungen - 254551-2020

02/06/2020    S105

Polen-Tczew: Fällen von Bäumen

2020/S 105-254551

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Tczewski
Postanschrift: ul. Piaskowa 2
Ort: Tczew
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 83-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Petka
E-Mail: zp@powiat.tczew.pl
Telefon: +48 587734970

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://powiat.tczew.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatru tczewskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211400 Fällen von Bäumen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem drzew i zieleni oraz sprzątaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tczewskiego, w zakresie określonym w SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 309 550.44 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie drzew

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe na terenie powiatu tczewskiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.4 Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2.5 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:

2.5.1 w celu porównania ofert w formularzu cenowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego; Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia – nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2.5.2 Przy kalkulacji dosadzania drzew należy przyjąć drzewka o obwodzie pnia od 8 do 10 cm i wysokości minimum 150 cm wraz z opalikowaniem (dwa paliki do każdego drzewka). Planowane gatunki – klon polny (acer campestre), klon jesionolistny (acer negundo).

2.5.3 Przed przystąpieniem do pierwszego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wzorcowego projektu oznakowania robót, który będzie stosowany przez cały okres trwania umowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez KP Policji oraz zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie robót.

2.5.4 Zabiegi będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przystąpić do realizacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia (1 dzień roboczy w przypadku prac polegających na usuwaniu uszkodzonych w wyniku porywów wiatru gałęzi). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia.

2.5.5 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.

2.5.6 Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować w zaproponowaną cenę ofertową koszt przetransportowania drewna pozyskanego z wycinki do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – pnie i konary o średnicy powyżej 20 cm należy przetransportować do DPS Damaszka, natomiast pozostałe gałęzie i liście należy traktować jako odpad przeznaczony do utylizacji przez Wykonawcę. Zamawiający nie precyzuje sposobu pocięcia drewna podlegającego przekazaniu do DPS.

2.5.7 Drewno należy przetransportować bezpośrednio po wycince. Drewno przygotowane do wywiezienia musi być składowane poza poboczem. Wykonawca odpowiada za pozostawione w przy drodze drewno.

2.5.8 Czas trwania prac zależeć będzie od stopnia trudności i zakresu robót; Zakres i czas wykonania usług ustali każdorazowo Zamawiający z Wykonawcą przy zlecaniu danego zakresu z następującymi terminami maksymalnymi: czas na wycięcie do 5 000 m2 krzewów – nieprzekraczalnie 30 dni od dnia zlecenia.

2.5.9 Po wykonaniu usługi należy oczyścić teren z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach (np. wycięte krzaki, gałęzie). Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu odpadów – parametry te ustala Wykonawca indywidualnie, we własnym zakresie.

2.5.10 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.

2.5.11 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.

2.5.12 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec osób trzecich, do których dojdzie podczas świadczenia usług.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca w swojej ofercie musi określić termin płatności za prawidłowo wystawione faktury VAT – w dniach kalendarzowych, przy założeniu terminu minimalnego wynoszącego 14 dni oraz maksymalnego wynoszącego 30 dni (ze względu na wymogi ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm. – termin 30-dniowy jest maksymalny).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe na terenie powiatu tczewskiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.8 Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

2.9 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:

2.9.1 W celu porównania ofert w formularzu ofertowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług (w okresie obowiązywania umowy). Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia – nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2.9.2 Wykonawca winien rozpocząć prace w oparciu o pisemne zlecenie od Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty jego otrzymania (1 dzień roboczy w przypadku doraźnego ręcznego zbierania odpadów). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia. Wykonawca odbierze zlecenie osobiście lub zostanie ono przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email. W tym przypadku termin przystąpienia do prac liczy się od daty przesłania zlecenia.

2.9.3 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.

2.9.4 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.

2.9.5 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej obejmuje usunięcie piasku, liści oraz udrożnienie przykanalików kanalizacji deszczowej umieszczonych w jezdni.

2.9.6 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.

2.9.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas świadczenia usług.

2.9.8 Pozycja „odchwaszczanie nawierzchni” oznacza ręczne i/lub mechaniczne wspomagane środkami chwastobójczymi czyszczenie nawierzchni ciągów pieszych, chodników, przystanków komunikacji autobusowej i obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej czyszczonej powierzchni w tym trawy i chwastów wyrastających z nawierzchni ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych i sygnalizacyjnych, murach wzdłuż ścian budynków, oznakowaniu pionowym, barierach i przystankach komunikacji autobusowej. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się na całej szerokości i długości w taki sposób, aby nawierzchnia z kostki brukowej lub płytek betonowych miała widoczną strukturę, a krawężnik był cały odsłonięty. Do oczyszczania ręcznego i/lub mechanicznego wykorzystuje się ręczne narzędzia (szczotki, miotły, odkurzacze) i/lub zamiatarki mechaniczne oraz preparaty chwastobójcze, likwidując dowolną technologią chwasty i trawy z oczyszczonej powierzchni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić termin płatności za prawidłowo wystawione faktury VAT – w dniach kalendarzowych, przy założeniu terminu minimalnego wynoszącego 14 dni oraz maksymalnego wynoszącego 30 dni (ze względu na wymogi ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm. – termin 30-dniowy jest maksymalny).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 049-116164
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.272.2.2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie drzew

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dendroserwis Robert Porębny
Postanschrift: ul. Drzymały 46
Ort: Kwidzyn
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 82-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 347 872.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 592 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.272.2.2020
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Postanschrift: Tczewska 35
Ort: Rokitki
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 83-112
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 961 677.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 976 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:

18.1 Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

18.2 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl.

18.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych.

18.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

18.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

a) ustawą Pzp,

b) Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

18.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

18.7 Wykonawca ma prawo:

a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

b) ich sprostowania. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp;

c) domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18.8 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

18.9 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020