Diensten - 254561-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Bordeaux: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 105-254561

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bordeaux Métropole
Postadres: esplanade Charles de Gaulle
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dacp@bordeaux-metropole.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bordeaux-metropole.fr
Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Bordeaux
Postadres: place Pey Berland
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dam@mairie-bordeaux.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bordeaux.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Régie personnalisée de l'opéra national de Bordeaux
Postadres: BP 90095
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33025
Land: Frankrijk
E-mail: ldessertine@onb.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.opera-bordeaux.com/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des installations électriques du stade Chaban et des ouvrants motorisés hors normes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 376 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: LOT1_chaban
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: LOT2_ouvrants
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-372868

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-E0031M
Perceel nr.: LOT1_chaban
Benaming:

Maintenance des installations électriques du stade Chaban Delmas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage Energie Systèmes — AQU
Postadres: 32 avenue Gustave Eiffel
Plaats: Pessac
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 33600
Land: Frankrijk
E-mail: gem.aquitaine.energie@eiffage.com
Telefoon: +33 57261290
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 720 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020