TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254563-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Reactivos químicos

2018/S 112-254563

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.sum.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników chemicznych Merck Milliplex lub równoważne z wykorzystaniem metody Luminex przy użyciu aparatu Bio-Plex 200 dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medyczne

Número de referencia: RZP/PN/78/18
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych Merck Milliplex lub równoważne z wykorzystaniem metody Luminex przy użyciu aparatu Bio-Plex 200 dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert równoważnych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia zawarte w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany na podstawie zapotrzebowań jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na dostawę odczynników do realizacji projektów naukowo-badawczych w ramach konkursu Miniatura. Do przeprowadzenia badań naukowych niezbędny jest zakup unikalnych odczynników, w tym 7-plex Early Apoptosis Magnetic Bead Kit produkowanych przez firmę Merck lub równoważnych o tych samych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w SIWZ. Pojęcie równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej). Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców oferty równoważne muszą posiadać minimalne parametry odpowiadające dla wyszczególnionego asortymentu w załączniku nr 2, a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze, niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej) a także jest zobowiązany wpisać Producenta oraz numer katalogowy w Formularzu asortymentowo-cenowym. W przypadku oferowania produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga!

Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Brak załączenia do oferty wskazanych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako sprzecznej z SIWZ. Zamawiający dopuszcza do składania ofert równoważnych.

Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił „referencyjnego producenta” oraz podał nr katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań w zakresie klasy i jakości produktu, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawców odczynniki. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych, nie gorszych jak produkty wskazane w SIWZ. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, potrzebę uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów (...). Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dot. zaoferowania odczynników równoważnych zawiera pkt III SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144177
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15, IV piętro, pokój nr 409 - Dział zamówień publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. X SIWZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”.

3. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy przesłać na adres email: dzp@sum.edu.pl.

5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.sum.edu.plinformacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.8.

6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Kwestie składania dokumentów przez tych Wykonawców reguluje §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550,00 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w cz. X SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018