Diensten - 254564-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Annecy: Reparatie en onderhoud van radiotelefonietoestellen

2020/S 105-254564

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Haute-Savoie
Nationaal identificatienummer: 22740001700074
Postadres: 23 rue de la Paix
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74041
Land: Frankrijk
E-mail: dcpfour-serv@hautesavoie.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hautesavoie.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.hautesavoie.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien du matériel de téléalarme et géolocalisation

Referentienummer: 20s0033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50333200 Reparatie en onderhoud van radiotelefonietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50333200 Reparatie en onderhoud van radiotelefonietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070206

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADTP
Postadres: 1 avenue du Capitaine Anjot
Plaats: Cran-Gevrier
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74960
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 198 958.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020